§ 9a. - Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży... - Dz.U.2006.23.175 - OpenLEX

§ 9a. - Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.23.175

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2021 r.
§  9a.  45
1.  46
 Kandydata, który uzyskał ocenę pozytywną ze wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, komórka kadrowa zapoznaje z zasadami przeprowadzania i oceny testu sprawności fizycznej, o którym mowa w § 11 pkt 2, oraz przeprowadza próbny test sprawności fizycznej.
2. 
Próbny test sprawności fizycznej przeprowadza się co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu postępowania.
3.  47
 Warunkiem przystąpienia do próbnego testu sprawności fizycznej jest przedstawienie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.
4. 
Udział w próbnym teście sprawności fizycznej nie jest obowiązkowy.
45 § 9a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 września 2006 r. (Dz.U.06.178.1319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 2006 r.
46 § 9a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
47 § 9a ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.