§ 5. - Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży... - Dz.U.2006.23.175 - OpenLEX

§ 5. - Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.23.175

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2021 r.
§  5. 
1.  13
 Liczba i terminy prowadzonych postępowań są uzależnione od potrzeb i możliwości w zakresie przyjęć do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej".
2.  14
 Kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których jest prowadzone postępowanie, zwani dalej "przełożonymi właściwymi w sprawach postępowania", publikują ogłoszenia o istniejących potrzebach w zakresie przyjęć do służby, a także o wstrzymaniu przyjmowania podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz o uchyleniu wcześniejszego wstrzymania przyjęć tych podań, w szczególności na stronach internetowych podległych jednostek, a także umieszczają ogłoszenia w siedzibach tych jednostek oraz przekazują je do upowszechnienia do powiatowych urzędów pracy właściwych ze względu na siedzibę podległych jednostek organizacyjnych.
3.  15
 W siedzibie i na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej, oprócz ogłoszenia dotyczącego przyjęć do służby, o wstrzymaniu przyjmowania podań kandydatów w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz o uchyleniu tego wstrzymania, zamieszcza się informacje o przyjęciach do służby, o wstrzymaniu przyjmowania podań, oraz o uchyleniu tego wstrzymania w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej.
4. 
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności informacje o:
1)
liczbie kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby w danym okresie;
2)
określonych w ustawie wymaganiach stawianych kandydatom;
3)
ewentualnych preferencjach dotyczących kandydatów, w tym w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
4)
przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i wymaganych dokumentach;
5) 16
 miejscu składania podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, miejscu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania oraz niezbędnych ankiet lub kwestionariuszy.
13 § 5 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 2018 r.

14 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.
15 § 5 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 2018 r.

16 § 5 ust. 4 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.