§ 17. - Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.23.175

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.
§  17. 
1.  61
 Warunkiem przystąpienia do testu sprawności fizycznej, o którym mowa w § 11 pkt 2, jest przedstawienie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.
1a.  62
 W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej może być obecny ratownik w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882).
1b.  63
 Jeżeli w trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej ratownik nie jest obecny, kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której jest przeprowadzany drugi etap postępowania, zapewnia łączność między członkami zespołu przeprowadzającego ten test a najbliższą jednostką ratownictwa medycznego.
2. 
Zasady przeprowadzania i oceny wyników testu sprawności fizycznej kandydatów określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3.  64
 Warunkiem wystawienia pozytywnej oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata łącznej sumy ocen z wszystkich ćwiczeń składających się na ten test nie niższej niż 15. Przepis § 16 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
4.  65
 Uzyskane przez kandydata wyniki i oceny z testu sprawności fizycznej kandydata wpisuje się do karty sprawności fizycznej kandydata, której wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Kartę sprawności fizycznej kandydata oraz zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, dołącza się do karty kwalifikacyjnej kandydata.
61 § 17 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.
62 § 17 ust. 1a:

- dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

63 § 17 ust. 1b:

- dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

64 § 17 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 września 2006 r. (Dz.U.06.178.1319) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 2006 r.
65 § 17 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.