§ 8. - Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży... - Dz.U.2006.23.175 - OpenLEX

§ 8. - Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.23.175

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2021 r.
§  8. 
1. 
Pierwszy etap postępowania rozpoczyna przyjęcie pisemnego podania kandydata o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, zwanego dalej "podaniem", wraz z:
1)
wypełnionym kwestionariuszem osobowym;
2)
dwiema aktualnymi fotografiami kolorowymi w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
3)
kserokopią:
a)
dowodu osobistego,
b) 21
 książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
c)
świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
d) 22
 zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby - w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
e)
dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
f)
odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
g)
odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
h) 23
 paszportu, o ile kandydat go posiada.
2.  24
 Składając podanie, kandydat udostępnia do wglądu:
1)
oryginały dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 3;
2)
posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał;
3) 25
 inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich udostępnienia do wglądu wynika z odrębnych przepisów.
3.  26
 Kandydat może także udostępnić do wglądu dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.
4.  27
 Podanie wraz ze składanymi lub udostępnianymi do wglądu dokumentami, o których mowa w ust. 1-3, kandydat składa osobiście w:
1)
komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach osobowych,
2)
komórce organizacyjnej właściwej w tych sprawach w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
3)
komórce organizacyjnej właściwej w tych sprawach w oddziale Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej

- zwanych dalej "komórkami kadrowymi", podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel Straży Granicznej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności udostępnianych do wglądu dokumentów oraz odbiera od kandydata oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i celem przetwarzania jego danych osobowych, informacjami o odbiorcach danych, a także informuje o prawach, które przysługują kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, oraz o podstawie prawnej przetwarzania tych danych.

4a.  28
 Złożenie lub udostępnienie do wglądu dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, oraz przeprowadzenie rozmowy informacyjnej, o której mowa w ust. 4, może nastąpić również w placówce Straży Granicznej lub dywizjonie Straży Granicznej w przypadku ich wskazania przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania.
5.  29
 W przypadku złożenia lub udostępnienia do wglądu przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, o których mowa w ust. 1, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.
5a.  30
 Przełożeni właściwi w sprawach postępowania mogą, uwzględniając przesłanki, o których mowa w § 5 ust. 1, wstrzymać przyjmowanie podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, jak również uchylić wcześniejsze wstrzymanie przyjęć tych podań.
5b.  31
 W przypadku wstrzymania prowadzenia postępowań, o których mowa w ust. 5a, przedstawiciel Straży Granicznej odmawia przyjęcia od kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3.
6. 
Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
21 § 8 ust. 1 pkt 3 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 2018 r.
22 § 8 ust. 1 pkt 3 lit. d:

- zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

23 § 8 ust. 1 pkt 3 lit. h) dodana przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.
24 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
25 § 8 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
26 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
27 § 8 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.937) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.679) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.

28 § 8 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
29 § 8 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.
30 § 8 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.
31 § 8 ust. 5b:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz.U.2014.51) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lipca 2020 r.