Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.72.359 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1998 r.

USTAWA
z dnia 31 stycznia 1989 r.
Prawo bankowe. *

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(skreślony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1.
(...).
2.
Pozostają w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące kredytów i oprocentowania kredytów udzielanych:
1)
na cele budownictwa mieszkaniowego,
2)
osobom prawnym i fizycznym na działalność w zakresie produkcji rolnej,
3)
osobom fizycznym:
a)
na zagospodarowanie,
b)
dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci,
c)
dla inwalidów na zakup wózków i samochodów inwalidzkich.
3.
Rada Ministrów zapewni pokrycie różnic wynikających z ulgowego oprocentowania i umorzenia kredytów określonych w ust. 2, udzielonych do dnia 31 grudnia 1989 r.
4.
(...).
* Z dniem 1 stycznia 1998 r. ustawa utraciła moc, z wyjątkiem przepisów 121 ust. 2 i 3, na podstawie art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939).
1 Art. 15:

- dodany przez art. 313 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.97.137.926) z dniem 1 stycznia 1998 r. - zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość;

- uchylony przez art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

2 Art. 30:

- zmieniony przez art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.96.149.703) z dniem 1 stycznia 1998 r. - zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość;

- uchylony przez art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

3 Art. 48:

- zmieniony przez art.2 pkt 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.75.357) z dniem 1 stycznia 1998 r. - zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość;

- uchylony przez art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

4 Art. 481:

- dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.75.357) z dniem 1 stycznia 1998 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość;

- uchylony przez art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

5 Art. 50 skreślony przez art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.96.149.703) z dniem 1 stycznia 1998 r.
6 Art. 53:

- zmieniony przez art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.96.149.703) z dniem 1 stycznia 1998 r. - zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość;

- uchylony przez art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

7 Art. 531-534:

- dodane przez art. 48 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.96.149.703) z dniem 1 stycznia 1998 r. - zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość;

- uchylone przez art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

8 Art. 535:

- według numeracji ustalonej przez art. 48 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.96.149.703) z dniem 1 stycznia 1998 r. - zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość.

- uchylony przez art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

9 Art. 113:

- zmieniony przez art. 313 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.97.137.926) z dniem 1 stycznia 1998 r. - zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość;

- uchylony przez art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.

10 Art. 115:

- zmieniony przez art. 313 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.97.137.926) z dniem 1 stycznia 1998 r. - zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość;

- uchylony przez art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.