Rachunki bankowe osób zagranicznych, prowadzone w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1986.27.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 30 lipca 1986 r.
w sprawie rachunków bankowych osób zagranicznych, prowadzonych w walutach wymienialnych. *

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288) oraz art. 18 ust. 1, art. 19 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) zarządza się, co następuje:
1.
Osoby zagraniczne mogą gromadzić posiadane waluty wymienialne w polskich bankach na rachunkach bankowych, zwanych dalej rachunkami "C", na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
2.
Rachunki "C" mogą być otwierane i prowadzone przez Narodowy Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki S.A. i Bank Handlowy w Warszawie S.A., jako rachunki terminowe i rachunki płatne na każde żądanie.
3.
Rachunki "C" prowadzi się w jednej z walut wymienialnych określanych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, ustalonej przez posiadacza rachunku i bank w umowie rachunku bankowego.
Na rachunki "C" mogą być wpłacane waluty wymienialne pochodzące:
1)
z realizacji zagranicznych przekazów bankowych i pocztowych, czeków, weksli oraz akredytyw pieniężnych,
2)
z wpłat w kraju kwot przywiezionych lub przesłanych z zagranicy, w granicach kwot uwidocznionych w zgłoszeniu dewizowym, potwierdzonym przez polski urząd celny podczas odprawy celnej na granicy albo podczas kontroli zagranicznych przesyłek pocztowych,
3)
z realizacji w kraju dyspozycji osób krajowych w wykonaniu umów zawartych przez te osoby z posiadaczem rachunku, z zachowaniem polskich przepisów dewizowych, w tym także umów w zakresie handlu zagranicznego i usług związanych z tym handlem,
4)
z rachunków bankowych podmiotów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i dopuszczone do transferu za granicę na podstawie odrębnych przepisów,
5)
z realizacji przelewów z rachunków "C" innych osób zagranicznych, w tym również z tytułu realizacji spadku, zapisu lub dyspozycji na wypadek śmierci,
6)
z realizacji przelewów z rachunków "W" prowadzonych w walutach wymienialnych dla pracowników placówek obcych w Polsce,
7)
ze zwrotu kwot uprzednio podjętych z tego rachunku w celu wywozu za granicę, w razie gdy wyjazd nie doszedł do skutku, oraz nie zrealizowanych przekazów za granicę i przelewów na rzecz instytucji krajowych,
8)
z realizacji przelewów z rachunków walutowych "A" osób krajowych w razie zmiany statusu dewizowego posiadacza rachunku walutowego "A".
Rachunki "C" mogą być otwarte i prowadzone, jeżeli wkład wynosi co najmniej:
1)
10 dolarów USA - w odniesieniu do rachunków płatnych na każde żądanie,
2)
100 dolarów USA - w odniesieniu do rachunków terminowych

lub równowartość tych kwot w innych walutach wymienialnych.

1.
Z rachunków "C" mogą być w walucie wymienialnej dokonywane:
1)
przekazy za granicę,
2)
wypłaty na rzecz posiadacza rachunku lub z jego polecenia na rzecz innych osób zagranicznych, z prawem wywozu środków za granicę na podstawie zaświadczenia banku prowadzącego rachunek,
3)
wypłaty tytułem darowizny na rzecz osób krajowych fizycznych, z prawem wywozu środków za granicę na podstawie zaświadczenia banku prowadzącego rachunek,
4)
przelewy na rachunki walutowe "A" osób krajowych, jeżeli przelew następuje tytułem darowizny, realizacji spadku, zapisu lub dyspozycji na wypadek śmierci,
5)
przelewy na rachunki walutowe "A" osób krajowych fizycznych i przelewy na rzecz osób krajowych prawnych z innych tytułów niż wymienione w pkt 4, wynikających z umów zawartych przez posiadacza rachunku z tymi osobami z zachowaniem polskich przepisów dewizowych,
6)
przelewy na rzecz osób krajowych - jednostek gospodarki uspołecznionej, uprawnionych do przyjmowania w walucie obcej należności za sprzedane w kraju towary i świadczone usługi,
7)
przelewy na rachunki bankowe podmiotów zagranicznych, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
8)
przelewy na rachunki walutowe "A" w razie zmiany statusu posiadacza rachunku z osoby zagranicznej na osobę krajową,
9)
przelewy na rachunki walutowe "C" innych osób zagranicznych, w tym również przelewy z tytułu realizacji spadku, zapisu lub dyspozycji na wypadek śmierci.
2.
Z rachunku "C" mogą być dokonywane wypłaty w złotych na rzecz posiadacza rachunku lub z jego polecenia na rzecz innych osób zagranicznych i krajowych.
3.
Wypłaty w złotych z rachunku "C" następują według bieżących kursów walut obcych w złotych, ustalonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Wpłaty na rachunki "C" z innych tytułów niż określone w zarządzeniu oraz wypłaty z tych rachunków na inne cele niż określone w zarządzeniu mogą być dokonywane po uzyskaniu odrębnego zezwolenia dewizowego.
1.
Wysokość oprocentowania wkładów na rachunkach "C" osób fizycznych płatnych na każde żądanie jest ustalana przez banki prowadzące te rachunki w granicach od 3% do 5% w stosunku rocznym. Zmiana przez bank w czasie trwania umowy rachunku "C" wysokości oprocentowania na rachunku płatnym na każde żądanie nie powoduje wypowiedzenia pozostałych warunków umowy.
2.
Wkłady na rachunkach "C" osób prawnych płatne na każde żądanie nie podlegają oprocentowaniu.
3.
Wysokość oprocentowania wkładów terminowych na rachunkach "C" osób fizycznych i osób prawnych jest ustalana przez banki prowadzące te rachunki w granicach od 4% do 11% w stosunku rocznym, w zależności od waluty rachunku, wysokości wkładu, terminu oraz stopy procentowej na międzynarodowych rynkach walutowych.
4.
Odsetki od wkładów dolicza się w walucie rachunku.
5.
Odsetki od wkładów osób fizycznych płatnych na każde żądanie dolicza się do wkładów raz w roku w terminach ustalonych przez bank prowadzący rachunek albo przy podejmowaniu wkładu w całości w związku z likwidacją rachunku lub przy zmianie wysokości oprocentowania. Odsetki od wkładów terminowych dolicza się z upływem terminu wkładu lub w innych terminach wynikających z umowy rachunku.
6.
Jeżeli wkład terminowy na rachunku "C" nie zostanie podjęty w dniu następnym po upływie okresu zadeklarowanego w umowie, umowę rachunku terminowego uważa się za zawartą na kolejny taki sam okres, na obowiązujących w tym dniu warunkach dotyczących oprocentowania wkładów terminowych, chyba że umowa ta stanowi inaczej.
7.
W razie niedotrzymania umowy o wkład terminowy i wcześniejszego podjęcia wkładu w całości lub w części, cały wkład podlega oprocentowaniu w wysokości od 1% do 3% w stosunku rocznym. Wysokość obniżonego oprocentowania ustala bank prowadzący rachunek.
Przy wpłatach i wypłatach z rachunków "C" dokonywanych w innej walucie obcej niż waluta rachunku oraz przy zmianie waluty rachunku stosuje się odpowiednio kursy walut obcych ustalone przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego dla kupna i sprzedaży tych walut.
1.
W razie przejścia wkładu na rachunku "C" w drodze spadku lub zapisu na osobę zagraniczną, może ona rozporządzać tym wkładam z odsetkami jak spadkodawca, po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego nabycie praw do spadku lub zapisu.
2.
W razie przejścia wkładu na rachunku "C" w drodze spadku lub zapisu na krajową osobę fizyczną, wkład wraz z odsetkami zostaje przeniesiony na oprocentowany rachunek walutowy "A", otwarty dla spadkobiercy, po przedstawieniu przez niego dokumentu stwierdzającego nabycie spadku lub zapisu oraz zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku od spadków i darowizn lub stwierdzającego, że podatek taki się nie należy.
Prowadzenie specjalnych rachunków zagranicznych dla przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, członków tych przedstawicielstw i urzędów oraz członków ich rodzin będących osobami zagranicznymi regulują odrębne przepisy.
1.
Rachunki "C" z wkładami płatnymi na każde żądanie otwarte przed wejściem w życie zarządzenia prowadzi się nadal na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
2.
Rachunki "C" z wkładami terminowymi otwarte przed dniem wejścia w życie zarządzenia podlegają, po upływie zadeklarowanego okresu, wypowiedzeniu.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1981 r. w sprawie rachunków bankowych dla cudzoziemców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych (Monitor Polski Nr 17, poz. 149).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1986 r.
* Z dniem 15 marca 1989 r. nin. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek uchylenia ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz.U.83.63.288) przez art. 33 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe (Dz.U.89.6.33) - zob. też art. 30 ostatnio powołanej ustawy.

Z dniem 11 sierpnia 1989 r. nin. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek uchylenia ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz.U.82.7.56) przez art. 120 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U.89.4.21) - zob. też art. 120 ust. 1 ostatnio powołanej ustawy.