PP/024/153/389/96 - Emisja kwitów depozytowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 sierpnia 1996 r. Komisja Papierów Wartościowych PP/024/153/389/96 Emisja kwitów depozytowych.

W odpowiedzi na pismo Biuro Prawne Urzędu Komisji Papierów Wartościowych wyraża pogląd, że w świetle przepisów ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (DzU z 1994 r., nr 58, poz. 239, nr 71, poz. 313 i nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r., nr 45, poz. 199 i nr 75, poz. 357), przeprowadzenie na polskim rynku emisji papierów wartościowych o cechach kwitów depozytowych (w rodzaju ADR-ów lub GDR-ów) przez bank z siedzibą w Polsce, pełniący rolę depozytariusza dla akcji zagranicznej spółki giełdowej, które stanowią podstawę tej emisji, będzie wymagać wystąpienia do Komisji z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie tych kwitów do publicznego obrotu, w trybie przewidzianym przepisami rozdz. 5 ww. ustawy.

Program emisji kwitów depozytowych powinien uwzględniać również uwarunkowania przewidziane przepisami regulującymi obrót dewizowy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dn. 2.12.1994 r. - Prawo dewizowe (DzU nr 136, poz. 703) papiery wartościowe wystawione w walutach obcych są wartościami dewizowymi, zaś stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 8, transfer wartości dewizowych z zagranicy (i za granicę) stanowi obrót dewizowy, który podlega reglamentacji - jest on co do zasady zabroniony, z wyjątkiem enumeratywnie określonych przypadków, gdy jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia dewizowego (ogólnego, na podstawie zarządzenia ministra finansów, lub indywidualnego, na podstawie decyzji prezesa Narodowego Banku Polskiego). Jednakże w myśl art. 3 pkt 3 ograniczenia i obowiązki, przewidziane w tej ustawie oraz w aktach wykonawczych, nie dotyczą banków dewizowych, uprawnionych do dokonywania czynności obrotu dewizowego na podstawie przepisów Prawa bankowego. I tak, stosownie do art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 31.01.1989 r. - Prawo bankowe (DzU z 1992 r., nr 72, poz. 359 z późn. zm.), banki dewizowe mogą nabywać papiery wartościowe za granicą, przy czym rodzaje tych papierów zostały określone przez Prezesa NBP w zarządzeniu nr 10/93 z dn. 22.09.1993 r. (DzUrz NBP nr 12/93, poz. 21).

Opublikowano: Glosa 1996/10/26