Nadanie pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.520

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
uprawnienia pracowników zatrudnionych w urzędach górniczych, wykonujących czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, zwanych dalej "inspektorami", do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
2)
wykaz wykroczeń, za które inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien;
3)
zasady i sposób wydawania inspektorom upoważnień do nakładania grzywien.
Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
l)
art. 178, art. 179, art. 181, art. 183, art. 184 ust. 3, art. 187 oraz art. 188 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981);
2)
art. 93 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), dotyczące obiektów budowlanych zakładu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:
1)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - inspektorom zatrudnionym w Wyższym Urzędzie Górniczym;
2)
dyrektor właściwego okręgowego urzędu górniczego - inspektorom zatrudnionym w tym okręgowym urzędzie górniczym.
3) 1
 (uchylony).
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zawiera:
1)
oznaczenie organu wydającego upoważnienie;
2)
datę wydania oraz termin ważności upoważnienia;
3)
powołanie podstawy prawnej wydania upoważnienia;
4)
imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej upoważnionego inspektora;
5)
określenie wykroczeń, w odniesieniu do których inspektor został upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
6)
określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;
7)
podpis organu wydającego upoważnienie oraz pieczęć urzędową.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1421).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 3 pkt 3 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2023 r. (Dz.U.2023.617) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 kwietnia 2023 r.