§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.617

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 520) w § 3 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3.