Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.617

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 520) w § 3 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.