Art. 188. - [Niewykonanie decyzji organu nadzoru górniczego] - Prawo geologiczne i górnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  188.  [Niewykonanie decyzji organu nadzoru górniczego]

Kto nie wykonuje decyzji organu nadzoru górniczego, dotyczącej:

1)
zakazu wykonywania określonych czynności przez osoby, które wykonują te czynności z rażącym niedbalstwem, z naruszeniem ustawy lub rażącym naruszeniem wydanych na jej podstawie przepisów,
2)
nakazu niezwłocznego sporządzenia lub poprawy operatu ewidencyjnego,
3) 393
 (uchylony),

podlega karze grzywny.

393 Art. 188 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 132 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.2029) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 października 2023 r.