Art. 187. - [Niedopełnienie obowiązku utworzenia funduszu, gromadzenia na nim środków i przedstawiania wyciągów i informacji] - Prawo geologiczne i górnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  187.  [Niedopełnienie obowiązku utworzenia funduszu, gromadzenia na nim środków i przedstawiania wyciągów i informacji]

Kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku w zakresie tworzenia funduszu, gromadzenia środków na funduszu oraz przedstawiania na żądanie właściwych organów aktualnych wyciągów z rachunku bankowego, na którym gromadzi środki funduszu, oraz informacji o sposobie ich wykorzystania,

podlega karze grzywny.