Nadanie pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.174.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 2002 r.
w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
uprawnienia pracowników zatrudnionych na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych oraz specjalistycznych urzędach górniczych, zwanych dalej "inspektorami", do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
2)
wykaz wykroczeń, za które inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien;
3)
zasady i sposób wydawania inspektorom upoważnień do nakładania grzywien.
1. 
Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:
1)
art. 121 pkt 3, art. 122 ust. 4, art. 125, art. 126, art. 126a pkt 1-3 i art. 126b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360);
2)
art. 93 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).
2. 
Uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 93 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane obejmują wykroczenia dotyczące obiektów budowlanych zakładu górniczego w rozumieniu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:
1)
dyrektor właściwego okręgowego urzędu górniczego - inspektorom zatrudnionym w okręgowych urzędach górniczych;
2)
dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych - inspektorom zatrudnionym w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.
1. 
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zawiera:
1)
datę wydania i termin ważności upoważnienia;
2)
oznaczenie organu wydającego upoważnienie;
3)
powołanie podstawy prawnej wydania upoważnienia;
4)
imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe upoważnionego inspektora;
5)
numer legitymacji służbowej upoważnionego inspektora;
6)
określenie wykroczeń, w odniesieniu do których inspektor został upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
7)
określenie obszaru, którego dotyczy upoważnienie.
2. 
Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, i opatrzone jego pieczęcią.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.