[Naruszenie przepisów prawa budowlanego] - Art. 93. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Naruszenie przepisów prawa budowlanego] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  93.  [Naruszenie przepisów prawa budowlanego]

Kto:

1)
przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5 ust. 1-2b,
1a)
przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10,
2)
(uchylony),
2a) 114
 wykonuje roboty budowlane, naruszając przepisy art. 28 ust. 1 lub art. 29 ust. 1, 3, 6 i 7,
3)
dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 30b ust. 1 lub art. 31 ust. 1,
4)
przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 i art. 45a,
5)
dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis art. 41 ust. 5,
6)
wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,
7)
(uchylony),
8)
nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a,
9)
nie spełnia, określonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego,
9a)
nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2,
9b)
zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5,
10)
nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c ust. 1, żądanych przez organ nadzoru budowlanego, związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem,
11)
(uchylony),
12)
nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 66 ust. 1a, w terminie w niej określonym,
13)
w przypadkach określonych w art. 48 ust. 1, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub 2 wykonuje roboty budowlane,
14) 115
 do zawiadomienia o zakończeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 57 ust. 1ba, niezgodne ze stanem faktycznym,

podlega karze grzywny.

114 Art. 93 pkt 2a dodany przez art. 1 pkt 41 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
115 Art. 93 pkt 14 dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 17 września 2021 r. (Dz.U.2021.1986) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 stycznia 2022 r.