Lewiński Janusz, Mandat karny

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2003
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Mandat karny

Autor fragmentu:

CZĘŚĆ OGÓLNA Postępowanie mandatowe według kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148; zm.: Dz.U. z 2003 r.Nr 109, poz. 1031) (określana dalej jako kodeks lub k.p.w.) stanowi w art. 2 § 2, że w wypadkach wskazanych w ustawie i na zasadach w niej określonych organ uprawniony może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego. Zgodnie z § 1 tego artykułu, orzekanie następuje w postępowaniu:

1) zwyczajnym,

2) przyspieszonym,

3) nakazowym.

Zestawienie obu tych przepisów wskazuje na to, że nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego nie jest orzekaniem co do winy i kary, gdyż organem powołanym do orzekania w sprawach o wykroczenia jest sąd (patrz art. 9 i 10 k.p.w.). Organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego to organy pozasądowe.

2. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego, o którym mowa w art. 2 § 2 k.p.w., następuje w postępowaniu mandatowym, które to postępowanie unormowane zostało w rozdziale 17, zamieszczonym w dziale IX „Postępowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX