Art. 183. - [Niedopełnienie obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny] - Prawo geologiczne i górnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  183.  [Niedopełnienie obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny]

Kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny, w zakresie przedkładania informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny, w zakresie posiadania, sporządzania, aktualizowania i uzupełniania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz przekazywania danych geologicznych i próbek oraz wyników ich badań, uzyskanych w wyniku robót geologicznych,

podlega karze grzywny.