§ 1. - Nadanie pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.520

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2023 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
uprawnienia pracowników zatrudnionych w urzędach górniczych, wykonujących czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, zwanych dalej "inspektorami", do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
2)
wykaz wykroczeń, za które inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien;
3)
zasady i sposób wydawania inspektorom upoważnień do nakładania grzywien.