§ 4. - Nadanie pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.520

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2023 r.
§  4. 
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zawiera:
1)
oznaczenie organu wydającego upoważnienie;
2)
datę wydania oraz termin ważności upoważnienia;
3)
powołanie podstawy prawnej wydania upoważnienia;
4)
imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej upoważnionego inspektora;
5)
określenie wykroczeń, w odniesieniu do których inspektor został upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;
6)
określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;
7)
podpis organu wydającego upoważnienie oraz pieczęć urzędową.