Law Journal

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych.

Dz.U.2019.1321 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Dz.U.2019.1320 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Dz.U.2019.1318 | ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dz.U.2019.1314 t.j. | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentów paszportowych.

Dz.U.2019.1313 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Sposób, tryb oraz warunki prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2019.1312 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dz.U.2019.1310 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1309 | ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzory świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.

Dz.U.2019.1301 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych.

Dz.U.2019.1300 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz dokumentów publicznych.

Dz.U.2019.1289 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Opłata ewidencyjna stanowiąca przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Dz.U.2019.1288 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2019.1287 | ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Dz.U.2019.1286 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dz.U.2019.1285 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dz.U.2019.1284 t.j. | ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pracownicy samorządowi.

Dz.U.2019.1282 t.j. | ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykaz minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Dz.U.2019.1281 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Dz.U.2019.1276 t.j. | ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2019.1275 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Katalog danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2019.1274 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Dz.U.2019.1272 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2019.1270 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.

Dz.U.2019.1269 t.j. | ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych.

Dz.U.2019.1266 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Dania-Polska. Umowa w sprawie projektu Baltic Pipe. Katowice.2018.12.11.

Dz.U.2019.1263 | umowa międzynarodowa z dnia 11 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2019.1260 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wzory odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi.

Dz.U.2019.1259 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 września 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie metod badania jakości paliw stałych.

Dz.U.2019.1258 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 2/17.

Dz.U.2019.1257 | wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 8/17.

Dz.U.2019.1255 | wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept.

Dz.U.2019.1253 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Państwowa Inspekcja Pracy.

Dz.U.2019.1251 t.j. | ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej.

Dz.U.2019.1248 | ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Ramowe plany nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2019.1247 | rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wewnętrzna organizacja i tryb pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju.

Dz.U.2019.1245 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2019.1244 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 27/18.

Dz.U.2019.1242 | wyrok z dnia 25 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Dania-Polska. Umowa w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim. Bruksela.2018.11.19.

Dz.U.2019.1240 | umowa międzynarodowa z dnia 19 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 16/17.

Dz.U.2019.1238 | wyrok z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dz.U.2019.1233 t.j. | ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie odznaki "Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej".

Dz.U.2019.1232 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.

Dz.U.2019.1230 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Czas pracy pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dz.U.2019.1224 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Oceny kwalifikacyjne urzędników państwowych mianowanych w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dz.U.2019.1223 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący