Law Journal

Sposób wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.

Dz.U.2018.1586 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowa organizacja publicznych szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.2018.1531 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Dz.U.2018.1566 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.

Dz.U.2020.2143 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

Dz.U.2020.2082 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Dz.U.2020.2200 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2018.1489 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

Dz.U.2018.1488 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców.

Dz.U.2018.1477 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2018.1569 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.2018.1685 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie granic niektórych gmin i miast oraz nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.2018.1456 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2018.1518 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2018.1484 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Koszty związane z wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Dz.U.2018.1462 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Polski Instytut Ekonomiczny.

Dz.U.2018.1735 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dz.U.2020.551 t.j. | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dz.U.2021.478 t.j. | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dz.U.2020.2040 t.j. | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Towary, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Dz.U.2018.1427 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Dz.U.2018.1461 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Dz.U.2018.1444 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1479 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1567 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1616 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1592 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne.

Dz.U.2018.1697 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.2018.1490 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.

Dz.U.2018.1717 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym.

Dz.U.2018.1579 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Dz.U.2018.1625 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o rzeczach znalezionych.

Dz.U.2018.1599 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Służbie Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.1562 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dz.U.2018.1642 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1515 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o żegludze śródlądowej.

Dz.U.2018.1694 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2018.1648 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Dz.U.2018.1564 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1443 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo prasowe.

Dz.U.2018.1570 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2018.1722 | ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Opiniowanie służbowe żołnierzy OT.

Dz.U.2018.1522 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

Dz.U.2018.1424 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych.

Dz.U.2018.1441 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Legitymacja służbowa funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.1425 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018.

Dz.U.2018.1426 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Wykonanie obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym.

Dz.U.2018.1455 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2018.1395 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 9/17.

Dz.U.2018.1387 | wyrok z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny.

Dz.U.2018.1381 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2018 r. | Akt utracił moc