Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.799

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1274) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1520-3970
II1820-4000
III1840-4030
IV1860-4060
V1910-4090
VI1960-4170
VII2010-4330
VIII2060-4500
IX2110-4670
X2160-4850
XI2210-5040
XII2270-5260
XIII2330-5490
XIV2390-5730
XV2450-5970
XVI2550-6340
XVII2660-6730
XVIII2770-7250
XIX2980-8010
XX3190-8950
XXI3410-10030

Tabela 2.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1520-3970
II1820-4000
III1840-4030
IV1860-4060
V1910-4090
VI1960-4170
VII2010-4330
VIII2060-4500
IX2110-4670
X2160 -4850
XI2210-5040
XII2270-5260
XIII2330-5490
XIV2390-5730
XV2450-5970
XVI2550-6340
XVII2660-6730
XVIII2770-7250
XIX2980-8010
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).