Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.914 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641) zarządza się, co następuje:
1. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Ustala się:
1)
tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
(uchylony).
2. 
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
1. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
2. 
Godzinową stawkę:
1)
wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz
2)
wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

1. 
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. 
Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.
1. 
Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2. 
Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3. 
Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
(uchylony).
(uchylony).
1. 
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2. 
Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej, w pełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej na drugiej zmianie.
1. 
Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2. 
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2a. 
W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.
3. 
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także okresy służby w Milicji Obywatelskiej, Służbie Bezpieczeństwa, Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, chyba że funkcjonariusz został zwolniony ze służby w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze służby.
4. 
(uchylony).
5. 
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. 
Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
1. 
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz premiowy.
2. 
Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
1. 
Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1)
75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5)
300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2. 
Do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. 
W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
4. 
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
5. 
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
6. 
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
7. 
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
9. 
Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10. 
Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
11. 
Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.
12. 
Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.
1. 
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2. 
Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3. 
Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. 
Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. poz. 454, z późn. zm. 2 ), z wyjątkiem § 5, 9, 10 i 11, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 3 , z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1640-4970
II1960-5000
III1980-5030
IV2010-5060
V2060-5090
VI2110-5170
VII2170-5330
VIII2220-5500
IX2270-5670
X2330 -5850
XI2380-6040
XII2450-6260
XIII2510-6490
XIV2580-6730
XV2640-6970
XVI2750-7340
XVII2870-7730
XVIII2990-8250
XIX3210-9010
XX3440-9950
XXI3680-11 030

Tabela 2.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1640-4970
II1960-5000
III1980-5030
IV2010-5060
V2060-5090
VI2110-5170
VII2170-5330
VIII2220-5500
IX2270-5670
X2330 -5850
XI2380-6040
XII2450-6260
XIII2510-6490
XIV2580-6730
XV2640-6970
XVI2750-7340
XVII2870-7730
XVIII2990-8250
XIX3210-9010

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje1)
wykształcenieliczba lat pracy
123456
I. Pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
1Naczelnik wydziałuXVI-XVIII8wyższe6
2Kierownik: personalizacji, dystrybucji Główny specjalistaXV-XVII6wyższe5
Radca prawnywedług odrębnych przepisów
3Kontroler sieci, administrator systemu,XIV-XVI6wyższe3
koordynatorśrednie5
4Starszy specjalistaXIII-XV-wyższe4
5SpecjalistaXI-XIV-wyższe2
Starszy serwisant
urządzeń elektronicznych
6Starszy: inspektor, księgowyX-XIII-wyższe3
średnie5
7Serwisant urządzeń elektronicznychX-XIII-średnie5
8Starszy technikX-XII-średnie2
9Kierownik: kancelarii, archiwum, magazynu, haliIX-XII3średnie3
10InspektorIX-XII-wyższe2
Księgowyśrednie4
11Operator: kontroli, wysyłki, personalizacjiVIII-XI-średnie2
Dyspozytor
12TechnikVIII-X-średnie-
13KasjerV-X-średnie-
II. (uchylona)
III. (uchylona)
IV. (uchylona)
V. (uchylona)
VI. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I i IA
123456
1Dyrektor (kierownik): zakładu, jednostki--wyższe7
2Zastępca dyrektora (kierownika): zakładu, jednostki, zastępca komendanta szkoły policyjnej--wyższe6
Główny księgowy: zakładu, jednostkiwedług odrębnych przepisów
3Naczelnik wydziałuXVI-XIX8wyższe6
4Audytor wewnętrznyXVII-XVIII8według odrębnych przepisów
5Kierownik wydziałuXVI-XVIII8wyższe5
Kierownik zespołu zamówień publicznych
6Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracyXIV-XVII6według odrębnych przepisów
7Zastępca naczelnika wydziałuXIV-XVI6wyższe4
Lekarzwedług odrębnych przepisów
Lekarz weterynarii
8Kierownik: zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu, grupy robót Główny specjalistaXIII-XV6wyższe4
Kierownik budowywedług odrębnych przepisów
Radca prawny
Psycholog
9Starszy specjalistaXII-XV-wyższe5
10Kierownik działuX-XV8wyższe4
11Kierownik: zakładu produkcji pomocniczej, robótXIII-XIV5wyższe4
Kierownik: transportu, zespołu magazynów4
Zarządca nieruchomości5według odrębnych przepisów
12Kierownik: sekcji, zespołu żywieniaXII-XIV6wyższe3
Kierownik bibliotekiwedług odrębnych przepisów
Pielęgniarka-według odrębnych przepisów
13Zastępca kierownika budowyXII-XIII5według odrębnych przepisów
Technik weterynarii-
14Kierownik sklepuX-XIII4średnie5
Główny mechanik
Komendant oddziału obrony cywilnej od 101 do 500 junaków
Zastępca kierownika działu: przygotowania produkcji i rozliczeń, eksploatacji sprzętu i transportu, napraw sprzętu i transportuśrednie4
15Kierownik: kotłowni wysokoprężnej, warsztatuX-XII5wyższe2
Zastępca kierownika hotelu powyżej 100 łóżekśrednie3
Starszy mistrz
16Szef kuchniX-XII4średnie3
zasadnicze5
17Kierownik magazynuX-XII3wyższe1
Zastępca kierownika bazy sprzętu i transportuśrednie3
18SpecjalistaX-XII-wyższe1
średnie3
18aKierownik kancelariiIX-XII3wyższe1
średnie3
19Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracyIX-XII-według odrębnych przepisów
20Kierownik obiektuX-XI4wyższe1
średnie3
21Zastępca szefa kuchniX-XI2średnie2
zasadnicze4
22Komendant oddziału obrony cywilnej do 100 junakówIX-XI3wyższe4
23MistrzIX-XI3średnie2
zasadnicze5
24Zastępca kierownika magazynuIX-XI2średnie3
25Starszy:IX-XI-wyższe2
- inspektor
- technikśrednie4
- kontroler techniczny
Technik budowy
Samodzielny księgowy
Starszy bibliotekarzwedług odrębnych przepisów
26Dyspozytor bazy sprzętu i transportuIX-XI-średnie-
27Kierownik: ośrodka rekreacji, bursy, oczyszczalni ścieków, kotłowniIX-X3średnie4
Inspektor, kontroler techniczny-
Starszy:
- księgowy
- administrator budynków mieszkalnych
Starszy ratownik wodnywedług odrębnych przepisów
28Starszy dyspozytor samochodowyIX-X-średnie-
Samodzielny referent
29TechnikVIII-IX-średnie2
Księgowy
Administrator budynków mieszkalnych
Kinooperator z uprawnieniami I kategorii
Kasjer
Starszy:
- instruktor
- rachmistrz
- referent
Starsza maszynistka
Dyspozytor samochodowy-
Zaopatrzeniowiec
Ratownik wodnywedług odrębnych przepisów
Przewodnik turystyczny
Bibliotekarz
30Starszy magazynierVII-IX-średnie1
31SekretarkaVI-IX-średnie-
32Kinooperator z uprawnieniami II kategoriiVII-VIII-średnie-
Maszynistka

Referent

Rachmistrz
Instruktor
Starszy recepcjonistaśrednie2
Intendentzasadnicze3
33RecepcjonistaVI-VIII-średnie-
Magazynierzasadnicze3
34Kinooperator z uprawnieniami III kategoriiVI-VII-średnie-
Bileter
Pomocnik kinooperatora
Telefonistka
Młodszy bibliotekarzwedług odrębnych przepisów
35Konserwator urządzeń elektronicznychIX-XIII-średnie3
36Maszynista żurawi, dźwiguXI-XII-średnie-
Mechanik-elektronik
Monter konstrukcji metalowychzasadnicze i uprawnienia kwalifikacyjne1
37Monter instalacji grzewczych, gazowych i wodnychX-XII-średnie-
38Blacharz samochodowyX-XI-zasadnicze-
Murarz-tynkarz-glazurnik2)
Spawacz stali stopowych i metali nieżelaznych
Kuchmistrz
Mistrz: garmażeryjny, cukierniczy
39Ślusarz - spawacz2)IX-XI-zasadnicze-
Tokarz - frezer2)
Murarz-tynkarz-glazurnik
40Operator mechanicznego sprzętu budowlanegoIX-X-zasadnicze-
Mechanik sprzętu budowlanego, pojazdów samochodowych
Blacharz-dekarz2)
Elektryk samochodowy
Lakiernik samochodowy
Elektromonter
Elektromechanik
Maszynista robót ziemnych
Monter instalacji wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych
Monter konstrukcji żelbetowych i betonowych
Konserwator urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych
Konserwator hydraulik
Konserwator ogólnobudowlany
Cieśla
Stolarz meblowy
Tapicer
Posadzkarz-płytkarz2)
Lastrykarz
Ślusarz, tokarz
Rusznikarz
Murarz-malarz2), murarz-tynkarz2)
Zbrojarz-betoniarz2)
Palacz kotłowni wysokoprężnych
Cukiernik, Garmażer,
Kucharz
41Konserwator urządzeń technicznychVIII-X-zasadnicze-
Stolarz
Wulkanizator
Malarz budowlany
Starszy bufetowy
Starszy kelner
Barman
Starszy sprzedawca
42Hodowca zwierzątVII-VIII-zasadnicze-
Kelner
Malarz (tapeciarz)
Murarz
Młodszy kucharz
Dekarz
Bufetowy

Palacz c.o.

Robotnik magazynowy lub transportowy
Operator urządzeń: powielających, piorących
Krawiec, sprzedawca
Laborant-chemik
43Konserwator-dozorcaVI-VIII-zasadnicze-
Ogrodnik
44Operator wózka akumulatorowegoVI-VII-zasadnicze-
Szklarz
Pomocnik maszynisty robót ziemnych
Robotnik budowlany
Maszynista maszyn do produkcji betonu
45Robotnik: sprzątający pomieszczenia hangarowe, gospodarczyV-VII-zasadnicze-
46MaglarzV-VI-podstawowe-
Pomoc kuchenna
Pomocnik palacza c.o.
Dozorca budynku mieszkalnego
Przewoźnik materiałów
Portier-rewident
Strażnik nieuzbrojony
Starszy wartownik
47PokojowaIV-V-podstawowe-
Robotnik rolny
Sprzątaczka na budowie i pomieszczeń produkcyjnych
48Starszy dozorcaII-V-podstawowe2
49DozorcaI-V-podstawowe-
Portier
Wartownik
50Sprzątaczka pomieszczeń biurowychI-IV-podstawowe-
Szatniarz
Goniec
51Kierowca:X-XI-według odrębnych przepisów
- autobusu
- samochodu ciężarowego
- karetki "R"
52Kierowca-mechanikIX-XI-
Kierowca-elektromechanik
Kierowca-operator pojazdu specjalnego
53Kierowca samochodu dostawczegoVII-XI-
54Kierowca ciągnikaVIII-IX-
55Kierowca inny niż wymieniony w lp. 51-54VII-VIII-
56Pomocnik kierowcyV-VII-zasadnicze-
______

1) Wymaganie kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Kategorie zaszeregowań określone dla stanowisk wielozawodowych mogą być przyznane tylko tym pracownikom, którzy faktycznie łącznie wykonują te czynności.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do
12
135
250
365
480
595
6110
7125
8150
9175
10200

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

(uchylony).

1 Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 258, z 1998 r. poz. 279, z 1999 r. poz. 149 i 514, z 2000 r. poz. 411, z 2001 r. poz. 527, z 2002 r. poz. 963, z 2003 r. poz. 211, z 2004 r. poz. 425, z 2005 r. poz. 344 oraz z 2006 r. poz. 303 i 1681.
3 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.