Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. - Dz.U.2022.805 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.805

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 168 oraz z 2021 r. poz. 480) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Do określenia poziomu finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu, w przypadku gdy świadczeniobiorca rozpoczął uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych albo uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i kontynuuje to leczenie albo tę rehabilitację po tym dniu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

POZIOM FINANSOWANIA PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCĘ KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU

Lp.PoziomI sezon rozliczeniowy (w złotych)

od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia

II sezon rozliczeniowy (w złotych)

od dnia 1 maja do dnia 30 września

1IA

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

32,640,9
B

pokój jednoosobowy w studiu

26,137,4
2IIpokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego24,933,2
3IIIA

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

19,527,3
B

pokój dwuosobowy w studiu

16,524,9
4IVpokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego14,219,5
5VA

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

12,514,8
B

pokój wieloosobowy w studiu

11,913,6
6VIpokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego10,611,9
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).