Przesyłanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. - Dz.U.2022.806 - OpenLEX

Przesyłanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 27 ust. 4b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanych dalej "informacjami dotyczącymi spółek nieruchomościowych".
1. 
Informacje dotyczące spółek nieruchomościowych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. 
Dowodem złożenia informacji dotyczących spółek nieruchomościowych jest urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego, które:
1)
zapewnia integralność tej informacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070);
2)
zawiera datę i godzinę przekazania tej informacji.
3. 
Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru informacji dotyczących spółek nieruchomościowych jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Przepis § 2 ma zastosowanie do przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej przypadający po dniu 31 grudnia 2021 r., a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego przypadający po dniu 31 grudnia 2021 r.
W sposób określony w § 2 mogą być również przesyłane informacje dotyczące spółek nieruchomościowych według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej przypadający przed dniem 1 stycznia 2022 r., a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego przypadający przed dniem 1 stycznia 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).