Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2250

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanej dalej "pomocą".
§  2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2-5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014".
§  3. Pomoc jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 oraz z załącznikiem XII do Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
§  4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) dniu udzielenia pomocy - oznacza to dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
2) dużym przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo inne niż mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo;
3) efektywnym energetycznie systemie ciepłowniczym i chłodniczym - oznacza to efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
4) infrastrukturze energetycznej - oznacza to infrastrukturę energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 130 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
5) intensywności pomocy - oznacza to stosunek wartości pomocy do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
6) mapie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 - oznacza to mapę pomocy regionalnej ustaloną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878);
7) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
8) standardzie ochrony środowiska UE - oznacza to normę unijną w rozumieniu art. 2 pkt 102 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
9) wartości pomocy - oznacza to ekwiwalent dotacji brutto obliczany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z 2006 r. Nr 183, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 122, poz. 1008);
10) zrównoważonym biopaliwie - oznacza to zrównoważone biopaliwo w rozumieniu art. 2 pkt 112 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
11) zysku operacyjnym - oznacza to zysk operacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 39 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  5. Pomoc nie może być udzielana ani wypłacana przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
§  6. Pomoc może być udzielana na:
1) inwestycje umożliwiające dostosowanie instalacji wymienionych w rozdziale 13 w sekcji D w pkt 2 w lit. a-c w załączniku XII do Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do standardów ochrony środowiska UE i w terminach, o których mowa w rozdziale 13 w sekcji D w pkt 2 w lit. a-c w załączniku XII do Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;
2) inwestycje umożliwiające redukcję emisji zanieczyszczeń w stopniu wykraczającym ponad standardy ochrony środowiska UE;
3) inwestycje umożliwiające redukcję emisji zanieczyszczeń, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska UE;
4) inwestycje umożliwiające wcześniejsze dostosowanie do standardów ochrony środowiska UE, które zostały opublikowane, ale nie weszły jeszcze w życie, jeżeli zakończenie inwestycji nastąpi co najmniej rok przed dniem wejścia w życie tych standardów;
5) inwestycje umożliwiające zwiększenie efektywności energetycznej, o której mowa w art. 2 pkt 103 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
6) inwestycje służące wytwarzaniu energii w wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 2 pkt 107 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
7) inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 110 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, lub inwestycje w produkcję zrównoważonych biopaliw;
8) inwestycje w zakresie remediacji, działań naprawczych lub rekultywacji zanieczyszczonych terenów;
9) inwestycje w efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy;
10) inwestycje w zakresie recyklingu, o którym mowa w art. 2 pkt 128 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, i ponownego wykorzystania odpadów;
11) inwestycje w infrastrukturę energetyczną;
12) badania środowiska.
§  7. Pomoc może być udzielana w formie:
1) dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych lub
2) oprocentowanych pożyczek, lub
3) częściowych umorzeń oprocentowanych pożyczek.
§  8.
1. Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem rozpoczęcia inwestycji lub badań środowiska.
2. Wniosek zawiera:
1) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
2) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
3. Do wniosku przedsiębiorca załącza informacje przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.
5. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).
6. Przepisów ust. 1, 2, 4 i 5 nie stosuje się do pomocy, o której mowa w § 6 pkt 1.
§  9.
1. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 1, nie może przekraczać 50%.
2. Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 1, uznaje się koszty niezbędne do poniesienia w celu dostosowania do standardów ochrony środowiska UE.
3. Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wymaganego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowane.
§  10.
1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 2, jest udzielana zgodnie z art. 36 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 2, nie może przekraczać:
1) 60% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
2) 50% - dla średniego przedsiębiorcy;
3) 40% - dla dużego przedsiębiorcy.
3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 2, ulega zwiększeniu o:
1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 2, ustala się zgodnie z art. 36 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  11.
1. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 3, nie może przekraczać:
1) 60% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
2) 50% - dla średniego przedsiębiorcy;
3) 40% - dla dużego przedsiębiorcy.
2. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 3, ulega zwiększeniu o:
1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
3. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 3, ustala się zgodnie z art. 36 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  12.
1. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 4, nie może przekraczać:
1) w przypadku gdy inwestycja zakończy się wcześniej niż trzy lata przed dniem wejścia w życie standardu ochrony środowiska UE:
a) 20% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,
b) 15% - dla średniego przedsiębiorcy,
c) 10% - dla dużego przedsiębiorcy;
2) w przypadku gdy inwestycja zakończy się nie wcześniej niż trzy lata przed dniem wejścia w życie standardu ochrony środowiska UE i nie później niż rok przed dniem wejścia w życie tego standardu:
a) 15% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,
b) 10% - dla średniego przedsiębiorcy,
c) 5% - dla dużego przedsiębiorcy.
2. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 4, ulega zwiększeniu o:
1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
3. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 4, ustala się zgodnie z art. 37 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  13.
1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 5, nie może zostać udzielona na inwestycję prowadzącą do dostosowania do standardów ochrony środowiska UE, nawet jeżeli standardy te nie weszły jeszcze w życie.
2. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 5, nie może przekraczać:
1) 50% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
2) 40% - dla średniego przedsiębiorcy;
3) 30% - dla dużego przedsiębiorcy.
3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 5, ulega zwiększeniu o:
1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 5, ustala się zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  14.
1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 6, może być udzielana na nową jednostkę kogeneracji spełniającą warunki wysokosprawnej kogeneracji, modernizację istniejącej jednostki kogeneracji spełniającej takie warunki lub modernizację instalacji niestanowiącej jednostki kogeneracji spełniającej warunki wysokosprawnej kogeneracji, w wyniku której powstanie jednostka kogeneracji spełniająca takie warunki, przy czym muszą zostać spełnione warunki określone w art. 40 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 6, nie może przekraczać:
1) 65% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
2) 55% - dla średniego przedsiębiorcy;
3) 45% - dla dużego przedsiębiorcy.
3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 6, ulega zwiększeniu o:
1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 6, ustala się zgodnie z art. 40 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  15.
1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 7, może być udzielana na nową instalację odnawialnego źródła energii, nowy zakład produkcji biopaliw lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii lub zakładu produkcji biopaliw, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 41 ust. 2-5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 7, nie może przekraczać:
1) w przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 4, zostały ustalone zgodnie z kryteriami określonymi w art. 41 ust. 6 lit. a lub b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:
a) 65% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,
b) 55% - dla średniego przedsiębiorcy,
c) 45% - dla dużego przedsiębiorcy;
2) w przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 4, zostały ustalone zgodnie z kryteriami określonymi w art. 41 ust. 6 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:
a) 50% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,
b) 40% - dla średniego przedsiębiorcy,
c) 30% - dla dużego przedsiębiorcy.
3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 7, ulega zwiększeniu o:
1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa § 6 pkt 7, ustala się zgodnie z art. 41 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  16.
1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 8, może być udzielona, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki:
1) remediacja, działania naprawcze lub rekultywacja dotyczą zanieczyszczonego terenu, o którym mowa w art. 2 pkt 121 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
2) remediacja, działania naprawcze lub rekultywacja prowadzą do naprawy szkód w środowisku, w tym szkód polegających na pogorszeniu jakości gleby lub wód powierzchniowych lub gruntowych.
2. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 8, może zostać udzielona, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 45 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
3. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 8, nie może przekraczać 100%.
4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 8, ustala się zgodnie z art. 45 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  17.
1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 9, może być udzielana na zakład produkcyjny lub sieć dystrybucji.
2. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 9, w przypadku zakładu produkcyjnego nie może przekraczać:
1) 65% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
2) 55% - dla średniego przedsiębiorcy;
3) 45% - dla dużego przedsiębiorcy.
3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 9, w przypadku zakładu produkcyjnego ulega zwiększeniu o:
1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 9, w przypadku zakładu produkcyjnego ustala się zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
5. Wartość pomocy, o której mowa w § 6 pkt 9, w przypadku sieci dystrybucji nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą a zyskiem operacyjnym.
6. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 9, w przypadku sieci dystrybucji są koszty inwestycji.
§  18.
1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 10, jest udzielana zgodnie z art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 10, może zostać udzielona, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 47 ust. 3-6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
3. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 10, nie może przekraczać:
1) 55% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
2) 45% - dla średniego przedsiębiorcy;
3) 35% - dla dużego przedsiębiorcy.
4. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 10, ulega zwiększeniu o:
1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;
2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.
5. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 10, ustala się zgodnie z art. 47 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  19.
1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 11, może być udzielana na budowę lub modernizację infrastruktury energetycznej, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 48 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 11, może zostać udzielona, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 48 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
3. Wartość pomocy, o której mowa w § 6 pkt 11, nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą a zyskiem operacyjnym.
4. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 11, są koszty inwestycji.
§  20.
1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 12, może być udzielona, jeżeli badania środowiska, w tym audyty energetyczne, związane są bezpośrednio z inwestycjami wymienionymi w § 6 pkt 2-11, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
2. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 12, nie może przekraczać 50%.
3. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 12, ulega zwiększeniu o:
1) 20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
2) 10 punktów procentowych - w przypadku średniego przedsiębiorcy.
4. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 12, są koszty realizacji badań środowiska.
§  21. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą są dyskontowane do wartości na dzień udzielenia pomocy, przy zastosowaniu stopy dyskontowej, o której mowa w § 2 pkt 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.
§  22.
1. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzielaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym także ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Jeżeli całkowita wartość pomocy przekracza:
1) 20 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadku pomocy na sieć dystrybucji będącą częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego oraz w zakresie remediacji, działań naprawczych lub rekultywacji zanieczyszczonych terenów,
2) 50 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadku pomocy na inwestycje w infrastrukturę energetyczną,
3) 15 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1 i 2

- pomoc może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

3. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pomocy.
§  23. Wnioski o udzielenie pomocy złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpatruje się zgodnie z przepisami rozporządzenia.
§  24. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  25. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 908).
§  26. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).