Art. 41. - [Rozpoczęcie budowy; zawiadomienie o terminie; prace przygotowawcze] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1333 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 2 stycznia 2022 r.
Art.  41.  [Rozpoczęcie budowy; zawiadomienie o terminie; prace przygotowawcze]
1. 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
2. 
Pracami przygotowawczymi są:
1)
wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2)
wykonanie niwelacji terenu;
3)
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4)
wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
3. 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.
4.  142
 Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.
4a.  143
 Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza:
1)
informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
a)
kierownika budowy,
b)
inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;

2) 144
 oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
4b.  145
 Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dokonuje się w:
1)
postaci papierowej albo
2)
formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 4d.
4c.  146
 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
4d.  147
 Formularz zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4b, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
5. 
Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
142 Art. 41 ust. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.471) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 września 2020 r.

- zmieniony przez art. 6 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.11) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 stycznia 2021 r.

143 Art. 41 ust. 4a:

- dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.471) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 września 2020 r.

- zdanie wstępne zmienione przez art. 6 pkt 15 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.11) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 lutego 2021 r.

144 Art. 41 ust. 4a pkt 2 zmieniony przez art. 6 pkt 15 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.11) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 lutego 2021 r.
145 Art. 41 ust. 4b dodany przez art. 6 pkt 15 lit. c ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.11) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 lutego 2021 r.
146 Art. 41 ust. 4c dodany przez art. 6 pkt 15 lit. c ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.11) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 lutego 2021 r.
147 Art. 41 ust. 4d dodany przez art. 6 pkt 15 lit. c ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.11) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 lutego 2021 r.