Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2457

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.";

2)
w § 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027 - oznacza to mapę pomocy regionalnej ustaloną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422);";

3)
w § 6 uchyla się pkt 1;
4)
w § 8 uchyla się ust. 6;
5)
uchyla się § 9;
6)
w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 2, ulega zwiększeniu o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz następujących gmin należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.";

7)
w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 3, ulega zwiększeniu o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz następujących gmin należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.";

8)
w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 4, ulega zwiększeniu o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko--pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz następujących gmin należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.";

9)
w § 13:
a)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 5, ulega zwiększeniu o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz następujących gmin należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.

4. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 6 pkt 5, ustala się zgodnie z art. 38 ust. 3 i 3a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Pomoc, o której mowa w§ 6 pkt 5, może również dotyczyć ułatwienia zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 38 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.";

10)
w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 6, ulega zwiększeniu o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz następujących gmin należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.";

11)
w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 7, ulega zwiększeniu o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz następujących gmin należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.";

12)
w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 9, w przypadku zakładu produkcyjnego ulega zwiększeniu o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz następujących gmin należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.";

13)
w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 10, ulega zwiększeniu o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz następujących gmin należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.";

14)
w § 22:
a)
w ust. 2:
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) 30 mln euro - w przypadku pomocy na inwestycje umożliwiające zwiększenie efektywności energetycznej budynków, objętej zakresem art. 38 ust. 3a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 15 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1-2a, z wyłączeniem pomocy na inwestycje w efektywność energetyczną budynków, objętej zakresem art. 38 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku gdy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą zostało udzielone dofinansowanie przy wsparciu z Funduszu InvestEU objętym sekcją 16 rozdziału III rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, stosuje się zasady kumulacji określone w art. 8 ust. 3 lit. b akapit drugi-czwarty rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.".

Złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wnioski o udzielenie horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska rozpatruje się zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).