Płatność uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywanie przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów... - Dz.U.2022.810 t.j. - OpenLEX

Płatność uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywanie przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.810 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
terminy płatności uposażenia, dodatków do uposażenia i innych należności pieniężnych oraz tryb ich wypłacania;
2)
tryb pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, z wyłączeniem służby okresowej, organy wojskowe właściwe w tych sprawach oraz maksymalną wysokość kosztów pogrzebu żołnierza pokrywanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
1. 
Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który to uposażenie przysługuje.
2. 
W przypadku powołania do zasadniczej służby wojskowej w trakcie miesiąca kalendarzowego uposażenie zasadnicze za ten miesiąc wypłaca się w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia służby.
3. 
Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi pełniącemu służbę okresową oraz żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką w terminach przewidzianych dla wypłaty uposażenia zasadniczego dla żołnierza zawodowego.
4. 
Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe oraz żołnierzowi pełniącemu służbę przygotowawczą miesięcznie z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który przysługuje.
5. 
W przypadku zwolnienia ze służby żołnierza odbywającego przeszkolenie wojskowe oraz żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą w trakcie miesiąca kalendarzowego, uposażenie zasadnicze za ten miesiąc wypłaca się w terminie 5 dni roboczych od dnia zwolnienia.
6. 
Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi odbywającemu ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzowi pełniącemu terytorialną służbę wojskową rotacyjnie za miesiąc kalendarzowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia odpowiednio ćwiczeń wojskowych lub pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, z tym że w przypadku ćwiczeń wojskowych oraz pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie trwających ponad 30 dni uposażenie zasadnicze wypłaca się w terminie do 10 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który przysługuje.
1. 
Dodatek za gotowość bojową wypłaca się w kolejnym miesiącu pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w terminie wypłaty uposażenia, o którym mowa w § 2 ust. 6.
2. 
Dodatek za gotowość bojową za ostatni miesiąc kalendarzowy trwania kontraktu na pełnienie terytorialnej służby wojskowej wypłaca się w ostatnim dniu roboczym pełnienia tej służby.
Wyrównanie uposażenia zasadniczego należne żołnierzowi będącemu absolwentem szkoły wojskowej w związku z mianowaniem go na stopień wojskowy podporucznika lub kaprala wypłaca się niezwłocznie po powstaniu prawa do tego wyrównania.
1. 
Dodatki o charakterze stałym ustalone w stawkach miesięcznych wypłaca się w terminach, w których jest wypłacane uposażenie zasadnicze.
2. 
Pozostałe dodatki wypłaca się nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz spełnił warunki przyznania dodatku.
1. 
Inne należności pieniężne, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, zwanej dalej "ustawą", wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym:
1)
zostały spełnione warunki otrzymania tych należności;
2)
właściwy organ wojskowy podjął decyzję o wypłacie (przyznaniu) żołnierzowi tych należności - w przypadku gdy przyznanie prawa do należności lub określenie ich wysokości jest uzależnione od wydania takiej decyzji.
2. 
Inne należności pieniężne, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, przysługujące żołnierzowi zwalnianemu z czynnej służby wojskowej wypłaca się nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zwolnienia.
1. 
Uposażenie oraz inne należności pieniężne wypłaca się zgodnie z wyborem żołnierza bezpośrednio żołnierzowi w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej albo w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy (konto osobiste) lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wskazany na piśmie przez tego żołnierza.
2. 
Na pisemny wniosek żołnierza dowódca jednostki wojskowej wypłacającej należności, o których mowa w ust. 1, może wyrazić zgodę na wypłatę tych należności w formie przekazu pieniężnego przesyłanego na adres wskazany przez żołnierza.
3. 
Żołnierzowi, który nie wskazał rachunku bankowego (konta osobistego) lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, należności wymienione w ust. 1 wypłaca się w formie przekazu pieniężnego przesyłanego na adres wskazany na piśmie przez żołnierza.
1. 
Odprawę, o której mowa w art. 32 i art. 34a ust. 3 ustawy, wypłaca się w formie bezgotówkowej lub w formie przekazu pieniężnego na rachunek bankowy (konto osobiste) lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową albo w formie przekazu pieniężnego przesyłanego na adres wskazany na piśmie przez żołnierza.
2. 
Na wniosek żołnierza dowódca jednostki wojskowej wypłacającej odprawę, o której mowa w ust. 1, może podjąć decyzję o wypłacie tej należności bezpośrednio żołnierzowi w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej.
1. 
Koszty pogrzebu żołnierza pokrywa się, na wniosek rodziny zmarłego, przez zorganizowanie pogrzebu albo zwrot kosztów pogrzebu.
2. 
Na koszty pogrzebu żołnierza składają się w szczególności wydatki dotyczące:
1)
zakupu miejsca pochowania na cmentarzu, trumny lub urny i kremacji zwłok oraz wybudowania nagrobka - w miejscowości wskazanej przez rodzinę lub, jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny, w miejscowości, w której zmarły pełnił służbę lub zamieszkiwał;
2)
zorganizowania pogrzebu i przeprowadzenia pochówku zmarłego - stosownie do warunków i ceremoniału pogrzebowego przyjętego w miejscu organizowania pochówku;
3)
zakupu wieńców lub kwiatów;
4)
ogłoszenia nekrologu w prasie.
3. 
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał ostatnio służbę wojskową, organizuje pogrzeb i pokrywa jego koszty do wysokości 5-krotnej kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującej w dniu śmierci żołnierza.
4. 
Niezależnie od wysokości kosztów pogrzebu, o których mowa w ust. 3, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał ostatnio służbę wojskową, pokrywa koszty związane z przewozem zwłok do miejscowości, w której zmarły żołnierz ma być pochowany.
5. 
Jeżeli koszty pogrzebu żołnierza są niższe od kwoty określonej w ust. 3, a rodzina zmarłego żołnierza podjęła się budowy nagrobka, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał ostatnio służbę wojskową, wypłaca rodzinie zmarłego różnicę pomiędzy wymienionymi kwotami.
6. 
Na wniosek osoby, która pokryła koszty pogrzebu żołnierza, dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 3, zwraca koszty pogrzebu żołnierza do wysokości określonej w ust. 3.
7. 
Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do żołnierza zwolnionego ze służby wojskowej, jeżeli jego śmierć była następstwem wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dz.U.2004.108.1145) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym (Dz.U.2004.128.1342), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.773).