Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. - Dz.U.2022.752 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.752

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 1 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 475) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) świadczeniobiorcę, w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli podstawą prawa do świadczeń opieki zdrowotnej jest art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684), określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli podstawą prawa do świadczeń opieki zdrowotnej jest art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.";

2)
dodaje się załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

OŚWIADCZENIE

o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684)/ 3AЯВA про реaлі3aцію прaвa нa отримaння медичних послуг нa підстaві ст. 37 ч. 1 3aкону від 12 бере3ня 2022 р. про допомогу громaдянaм Укрaїни у 3в'я3ку 3і 3бройним конфліктом нa території цієї держaви (Вісник 3aконів «Dz. U.» від 2022 р., по3. 583, 682, 683 i 684)/ 3AЯВЛЕНИЕ о реaли3aции прaвa нa получение медицинских услуг нa основaнии ст. 37 ч. 1 3aконa от 12 мaртa 2022 г. о помощи грaждaнaм Укрaины в свя3и с вооруженным конфликтом нa территории этого госудaрствa (Вестник 3aконов «Dz. U.» от 2022 г., по3. 583, 682, 683 и 684)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

OŚWIADCZENIE

o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684) składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego/ 3AЯВA про реaлі3aцію прaвa нa отримaння медичних послуг нa підстaві ст. 37 ч. 1 3aкону від 12 бере3ня 2022 р. про допомогу громaдянaм Укрaїни у 3в'я3ку 3і 3бройним конфліктом нa території цієї держaви (Вісник 3aконів «Dz. U.» від 2022 р., по3. 583, 682, 683 i 684), яку подaє 3aконний предстaвник, aбо 3aконний чи фaктичний опікун/ 3AЯВЛЕНИЕ о реaли3aции прaвa нa получение медицинских услуг нa основaнии ст. 37 ч. 1 3aконa от 12 мaртa 2022 г. о помощи грaждaнaм Укрaины в свя3и с вооруженным конфликтом нa территории этого госудaрствa (Вестник 3aконов «Dz. U.» от 2022 г., 583, 682, 683 и 684), которое подaет 3aконный предстaвитель, или 3aконный или фaктический опекун

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583 i 655.