Wniosek o przyznanie rekompensat oraz zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora. - Dz.U.2022.790 - OpenLEX

Wniosek o przyznanie rekompensat oraz zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.790

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 5 kwietnia 2022 r.
w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora

Na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1896 oraz z 2022 r. poz. 469) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o przyznanie rekompensat oraz jego format umożliwiający przetwarzanie danych oraz format załączników do tego wniosku;
2)
szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, zwanej dalej "ustawą", oraz sposób obliczania tych danych;
3)
zakres dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy, oraz sposób gromadzenia tych danych;
4)
szczegółowy zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora;
5)
szczegółowy zakres dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 ustawy.
§  2. 
1. 
Wzór wniosku o przyznanie rekompensat określa załącznik do rozporządzenia.
2. 
Wniosek o przyznanie rekompensat składa się w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie pliku xls, xlsx, xlsm lub xml.
3. 
Załączniki do wniosku o przyznanie rekompensat składa się w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie pliku pdf.

Szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji oraz sposób ich obliczania

§  3. 
1. 
Dla instalacji objętej wnioskiem o przyznanie rekompensat wskazuje się co najmniej jeden wytwarzany w niej produkt zaliczany do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy.
2. 
Dla każdego z produktów wskazanych w ramach instalacji wskazuje się:
1)
wielkość produkcji produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażoną w megagramach (Mg);
2)
zużycie energii elektrycznej na produkcję produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy w instalacji w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażone w megawatogodzinach (MWh);
3)
wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określony w załączniku nr 2 do ustawy dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, lub wskaźnik emisyjności dla produktu z uwzględnieniem zamienności paliw i energii elektrycznej określony w pkt 2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określającego zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 29), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/447", lub wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określony w załączniku nr 3 do ustawy dla roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty - zgodnie z art. 7 ust. 1-3 ustawy.
§  4. 
W przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji ma zastosowanie jeden ze wskaźników emisyjności określony w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 59 z 27.02.2019, str. 8), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/331", dla którego wartość jest określona w rozporządzeniu Komisji (UE) 2021/447, we wniosku o przyznanie rekompensat wskazuje się stosunek odpowiednich emisji pośrednich do sumy wszystkich emisji bezpośrednich i odpowiednich emisji pośrednich w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.
§  5. 
1. 
Do obliczenia wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy przyjmuje się, że wielkość emisji pośrednich odpowiada zużyciu energii elektrycznej określonemu w granicach procesów objętych wskaźnikiem emisyjności dla produktów wskazanych w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, dla którego wartość jest określona w rozporządzeniu Komisji (UE) 2021/447 w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, wyrażonemu w megawatogodzinach, pomnożonemu przez 0,376 Mg CO2/MWh. Wielkość emisji pośrednich wyraża się w megagramach dwutlenku węgla (CO2).
2. 
Do obliczenia wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej zgodnie z ust. 1 przyjmuje się, że emisje bezpośrednie oblicza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, w odniesieniu do procesów objętych wskaźnikiem emisyjności dla produktów.
§  6. 
1. 
W stosunku do produktów, w odniesieniu do których dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, są dostępne jedynie dla instalacji jako całości, odpowiednie wartości tych danych przyporządkowuje się do tych produktów na podstawie:
1)
wskaźników technologicznych umożliwiających oszacowanie odpowiednich wartości w stosunku do danego procesu związanego z wytwarzaniem określonego produktu lub proporcjonalnie do ilości wytwarzanego produktu odniesionej do całkowitej produkcji danej instalacji albo
2)
innej metody zgodnej z aktualną i zweryfikowaną wiedzą naukową i techniczną - w przypadku braku możliwości zastosowania metod wskazanych w pkt 1.
2. 
W przypadku gdy dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zostały przyporządkowane do produktów na podstawie metod określonych w ust. 1, do wniosku o przyznanie rekompensat dołącza się opis sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych, szczegółowy opis wzorów, wskaźników i współczynników użytych w tych obliczeniach wraz z opisem przyjętych założeń oraz wskazaniem źródeł danych zastosowanych do obliczeń.
3. 
Jeżeli dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, są dostępne częściowo, brakujące dane zastępuje się zachowawczymi szacunkami, w szczególności wykorzystując aktualną wiedzę naukową i techniczną w danym sektorze. Zachowawczy szacunek oznacza, że wartość ekstrapolowana nie może przekraczać 90% wartości uzyskanej przy wykorzystaniu dostępnych danych.

Zakres dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji oraz sposób gromadzenia tych danych

§  7. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, oblicza się na podstawie:
1)
danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459);
2)
informacji zawartych w księgach rachunkowych, wykazywanych w sprawozdaniu finansowym lub przygotowanych na potrzeby prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106);
3)
faktur wystawianych przez podmiot wnioskujący o udzielenie rekompensat zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.);
4)
danych i informacji zawartych w zweryfikowanych raportach na temat wielkości emisji, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047 oraz z 2022 r. poz. 1);
5)
informacji zawartych w zweryfikowanych raportach dotyczących poziomu działalności, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
6)
umów zawartych z przedsiębiorstwami energetycznymi lub towarowym domem maklerskim lub giełdą towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170) w zakresie obrotu lub dystrybucji energii elektrycznej oraz faktur wystawianych przez te podmioty;
7)
odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w instalacji oraz pomiarów energii elektrycznej na zaciskach generatorów lub ogniw paliwowych w przypadku jednostek wytwórczych, z których energia elektryczna jest dostarczana bezpośrednio do instalacji;
8)
faktur wystawionych przez podmiot wnioskujący o udzielenie rekompensat oraz deklaracji podatkowych i ewidencji ilościowych energii elektrycznej, składanych przez ten podmiot zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143);
9)
dokumentacji przygotowywanej na potrzeby wdrożenia i utrzymania:
a)
systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), lub
b)
systemu zarządzania środowiskowego potwierdzonego certyfikatem ISO 14001 wydanym przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą, lub
c)
systemu zarządzania energią potwierdzonego certyfikatem ISO 50001 wydanym przez niezależną i akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą;
10)
innych dokumentów, jeżeli są niezbędne do obliczenia tych danych.
§  8. 
1. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, są gromadzone dla każdego produktu zaliczanego do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy, wytwarzanego w instalacji objętej wnioskiem o przyznanie rekompensat, na poziomie odpowiedniego kodu PRODCOM 2019 zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1933 z dnia 6 listopada 2019 r. ustanawiającym "wykaz Prodcom" - wykaz produktów przemysłowych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3924/91 (Dz. Urz. UE L 309 z 29.11.2019, str. 1).
2. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, mogą być gromadzone łącznie dla wszystkich produktów zaliczanych do sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy, na poziomie kategorii Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), wyłącznie dla produktów, dla których nie zostały określone wskaźniki efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych w załączniku nr 2 do ustawy i wskaźniki emisyjności w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331.
3. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, gromadzi się w sposób zapewniający ich kompletność i spójność oraz w taki sposób, aby dane dotyczące produktów nie pokrywały się i nie prowadziły do uzyskania podwójnego przydziału rekompensat na ten sam produkt.
4. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, gromadzi się, wskazując zastosowaną metodę kompilacji danych oraz ich źródła, a także opis założeń, na podstawie których dokonano przyporządkowania odpowiednich wartości określonym produktom i instalacjom. W przypadku braku danych przedstawia się wyjaśnienie dotyczące przyczyn ich braku.
§  9. 
W przypadku instalacji, których granice odpowiadają granicom instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, powinny być gromadzone w sposób spójny z raportami na temat wielkości emisji, o których mowa w art. 80 ust. 3 tej ustawy, oraz raportami dotyczącymi poziomu działalności, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Szczegółowy zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora

§  10. 
1. 
Opinia sporządzana przez weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat obejmuje:
1)
dokonanie analizy danych, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat oraz analizy dotyczącej metodyki zbierania tych danych;
2)
przeprowadzenie weryfikacji danych, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat;
3)
informację, czy w celu sprawdzenia działania mierników i systemów monitorowania w instalacji lub pozyskania brakujących danych, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat przeprowadzono sprawdzenie działania mierników i systemów monitorowania lub pozyskano brakujące dane i informacje wskazane w planie weryfikacji na terenie zakładu, w którym instalacja jest eksploatowana.
2. 
W przypadku gdy dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zostały przyporządkowane do produktów na podstawie metod określonych w § 6 ust. 1 i 3, opinia sporządzana przez weryfikatora w zakresie poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat obejmuje również zastosowane metody.
§  11. 
Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 i § 5, zawarte we wniosku o przyznanie rekompensat ocenia się jako zweryfikowane pozytywnie, w przypadku gdy weryfikacja wykazała, że informacje te zostały przygotowane na podstawie przyjętej przez wnioskodawcę metodyki zbierania danych oraz są poprawne, wiarygodne i dokładne. Jako zweryfikowane pozytywnie ocenia się także informacje, które zawierają niezgodności, o ile te niezgodności nie wpływają na poprawność, wiarygodność i dokładność danych.
§  12. 
Opinia weryfikatora, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 2 ustawy, zawiera potwierdzenie poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych dotyczących całkowitego zużycia energii elektrycznej na własne potrzeby przez wnioskodawcę w roku kalendarzowym.

Zakres dokumentacji dołączanej w celu uzyskania zwiększenia rekompensat

§  13. 
W dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 6a pkt 4 ustawy, dane potwierdzające:
1)
całkowite zużycie energii elektrycznej na własne potrzeby przez wnioskodawcę w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, określa się, stosując odpowiednio § 7;
2)
wartość dodaną brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, określa się na podstawie informacji zawartych w księgach rachunkowych, wykazywanych w sprawozdaniu finansowym lub przygotowanych na potrzeby prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Przepis końcowy

§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o przyznanie rekompensat

wzór

1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 1945).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora (Dz. U. poz. 2285), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. poz. 469).