Dzienniki resortowe

(bez tytułu).

Dz.Urz.ULC.2020.4 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.38 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.37 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.36 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2020.35 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2020.34 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2020.14 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.MSWiA.2020.3 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku CZELADŹ.

Dz.Urz.ULC.2020.6 | ogłoszenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.Urz.MSWiA.2020.2 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zasady 103 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2020.1 | informacja z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2020.11 | decyzja z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.2 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Dz.Urz.ABW.2020.4 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.12 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.6 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka transportowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2020.3 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Gospodarka transportowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2020.3 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 roku.

Dz.Urz.MS.2020.32 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 roku.

Dz.Urz.MS.2020.32 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 roku.

Dz.Urz.MS.2020.32 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 roku.

Dz.Urz.MS.2020.32 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2020 roku.

Dz.Urz.MS.2020.32 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Archiwistyki Społecznej.

Dz.Urz.MKiDN.2020.6 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa.

Dz.Urz.MKiDN.2020.5 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu .

Dz.Urz.MK.2020.13 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.10 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.10 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.Urz.MFiPR.2020.5 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.Urz.MFiPR.2020.5 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Wysokość maksymalnej stopy technicznej.

Dz.Urz.KNF.2020.2 | komunikat z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.30 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.30 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2020.11 | decyzja z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych.

Dz.Urz.MRiRW.2020.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych.

Dz.Urz.MRiRW.2020.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych.

Dz.Urz.MRiRW.2020.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych.

Dz.Urz.MRiRW.2020.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2020.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Dz.Urz.GUM.2020.2 | obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.10 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie i powołanie członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dz.Urz.MFIiR.2019.24 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za październik 2019 r.

Dz.Urz.MFIiR.2019.26 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 2019 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za październik 2019 r.

Dz.Urz.MFIiR.2019.25 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 2019 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MFIiR.2019.23 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MFIiR.2019.20 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MFIiR.2019.19 | zarządzenie z dnia 30 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw rządowych projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dz.Urz.MFIiR.2019.17 | zarządzenie z dnia 21 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw rządowych projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dz.Urz.MFIiR.2019.17 | zarządzenie z dnia 21 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MFIiR.2019.16 | zarządzenie z dnia 18 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2020.29 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2020.29 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2020.28 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2020.28 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2020.28 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2020.27 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2020.26 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2020.26 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2020.25 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2020.24 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2020.24 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Szczecinie.

Dz.Urz.MS.2020.23 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych.

Dz.Urz.MZ.2020.5 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy