Data, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2021 do Farmakopei Polskiej wydanie XII.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.URPLWMiPB.2021.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2021 r.

KOMUNIKAT Nr 1
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2021 do Farmakopei Polskiej wydanie XII

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2020 r., poz. 836) ogłasza się, iż datą, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2021 do Farmakopei Polskiej wydanie XII (Suplement 2021 FP XII) w zakresie wymagań narodowych, tj. nieposiadających odpowiedników w Farmakopei Europejskiej, zawartych w działach Suplementu 2021 FP XII: "Wykaz dawek" i "Wykaz substancji bardzo silnie działających, silnie działających oraz środków odurzających", jest dzień 1 czerwca 2022 r.