Ograniczenie w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta. - OpenLEX

Ograniczenie w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2021.94

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta

Na podstawie art. 37azg ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120), ogłasza się, co następuje 2 :
Od dnia 10 grudnia 2021 r.:

1) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Viregyt-K w ilości nie więcej niż 3 opakowania po 50 kapsułek na 30 dni:

Lp.Nazwa produktu leczniczegoNazwa międzynarodowaPostaćMocWielkość opakowaniaKod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTINIlość opakowań możliwych do wydania w określonej jednostce czasuJednostka czasu, na którą produkt leczniczy może zostać wydany
1.Viregyt-KAmantadini hydrochloridumkapsułki100 mg50 kaps.059099903209123 opakowania30 dni

2) produkt leczniczy Viregyt-K, o którym mowa w pkt 1, może być ordynowany i wydawany wyłącznie w następujących wskazaniach objętych refundacją:

a) choroba i zespół Parkinsona,

b) dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 74).