Powołanie Komisji Konkursowej w ramach realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022. - OpenLEX

Powołanie Komisji Konkursowej w ramach realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiPSp.2021.54

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 5 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej "Komisją", w celu przeprowadzenia otwartego konkursu i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej "Funduszem".
§  2. 
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena złożonych ofert w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022, zwanego dalej "Programem";
2)
przedłożenie Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", zbiorczego protokołu przebiegu otwartego konkursu ofert oraz listy rankingowej ofert zawierającej rekomendowane przez Komisję oferty przeznaczone do finansowania wraz z proponowaną kwotą przyznania środków z Funduszu.
§  3. 
1. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "BON";
2)
wiceprzewodniczący - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4;
3)
sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4;
4)
pozostali członkowie Komisji w liczbie dziewięciu pracowników BON.
2. 
W posiedzeniach Komisji mogą dodatkowo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, niebędący członkami Komisji.
3. 
Listę członków Komisji oraz osób, o których mowa w ust. 2, przedstawioną przez przewodniczącego zatwierdza Minister.
4. 
Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w ust. 2, składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego i wyłączają się z prac Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
5. 
Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w ust. 2, składają oświadczenie o zachowaniu poufności danych zawartych w opiniowanych ofertach w związku z ich udziałem w pracach Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
6. 
Członkowie Komisji oceniający złożone oferty wypełniają Kartę oceny oferty w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022, zwaną dalej "Kartą oceny oferty". Wzór Karty oceny oferty stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  4. 
1. 
Do obowiązków przewodniczącego należy:
1)
kierowanie pracami Komisji;
2)
zwoływanie, w zależności od potrzeb, posiedzeń Komisji i ustalanie porządku obrad;
3)
ustalanie, każdorazowo przed posiedzeniem Komisji, składu osobowego członków Komisji;
4)
rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Komisji;
5)
akceptowanie i podpisywanie protokołów z posiedzeń Komisji.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.
§  5. 
1. 
Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
1)
przygotowanie posiedzeń Komisji, powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu jego posiedzenia, a także o składzie osobowym na posiedzeniu;
2)
dokumentowanie obecności członków Komisji na posiedzeniach;
3)
przygotowanie wspólnej Karty oceny oferty na podstawie Kart oceny oferty w ramach Programu, zawierającej uśrednioną liczbę punktów z oceny merytorycznej wraz z proponowaną kwotą dofinansowania;
4)
sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;
5)
przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.
2. 
W przypadku nieobecności sekretarza funkcję tę pełni wyznaczony przez przewodniczącego Komisji inny członek Komisji.
§  6. 
1. 
Komisja obraduje w składzie co najmniej pięcioosobowym, w tym przewodniczący na posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeb, w trybie stacjonarnym lub w trybie zdalnym za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
2. 
Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 2, mają dostęp do pełnej dokumentacji dotyczącej weryfikowanej oferty.
3. 
Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Każdy członek Komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos wiceprzewodniczącego albo upoważnionego pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego innego członka Komisji.
4. 
Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który jest zatwierdzany przez członków Komisji oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 2, biorące udział w danym posiedzeniu Komisji.
§  7. 
Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 2, nie otrzymują z tytułu pracy w Komisji dodatkowego wynagrodzenia.
§  8. 
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia BON.
§  9. 
Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w ramach Programu.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Oświadczenie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Oświadczenie

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KARTA OCENY OFERTY NR....

w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2022

grafika