Utworzenie Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2021.136

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Zespół do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych, zwany dalej "zespołem".
§  2. 
1. 
W skład zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki;
2)
członkowie:
a)
przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
b)
przedstawiciel Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych,
c)
przedstawiciel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność",
d)
przedstawiciel Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,
e)
przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
f)
dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów,
g)
dyrektor Departamentu Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
h)
dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego.
2. 
Przewodniczącego i członków zespołu powołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
3. 
W pracach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
§  3. 
Zadaniem zespołu jest dokonanie analizy aktualnego stanu wynagrodzeń w uczelniach publicznych i przygotowanie, w terminie do dnia 31 marca 2022 r., propozycji rozwiązań w tym zakresie oraz ich przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
§  4. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:
1)
zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu oraz ustala projekt porządku obrad;
2)
przydziela zadania członkom zespołu;
3)
zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, o których mowa w § 2 ust. 3.
2. 
Przewodniczący zespołu może zlecać opracowanie ekspertyz, opinii lub analiz na potrzeby prac zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół działa na posiedzeniach.
2. 
Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.
3. 
Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
4. 
W przypadku nieuzgodnienia sprawy w trybie obiegowym jest ona rozpatrywana na posiedzeniu zespołu.
§  6. 
Ustalenia zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk.
§  7. 
1. 
Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad i treść ustaleń zespołu.
2. 
Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
3. 
Protokół podpisuje przewodniczący.
§  8. 
Przewodniczący i członkowie zespołu są obowiązani do zachowania poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
§  9. 
Obsługę zespołu zapewnia Departament Budżetu i Finansów oraz Departament Szkolnictwa Wyższego.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).