Departmental acts

Utworzenie jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rabacie z siedzibą w Casablance.

Dz.Urz.MG.2008.1.25 | zarządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rabacie z siedzibą w Casablance.

Dz.Urz.MG.2008.1.25 | zarządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.Urz.MF.2008.12.89 | komunikat z dnia 30 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.144 | zarządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2008.15.78 | zarządzenie z dnia 29 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2008.15.76 | zarządzenie z dnia 29 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ośrodkowi Readaptacyjno-Rehabilitacyjnemu.

Dz.Urz.MZ.2008.12.81 | zarządzenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2008.18.108 | obwieszczenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kostaryki.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.185 | decyzja z dnia 28 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.184 | decyzja z dnia 28 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2008.7.124 | zarządzenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2008.7.123 | zarządzenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu opracowywania, uzgadniania oraz wydawania aktów prawnych.

NFZ.2008.6.100 | zarządzenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie systemu stałych dyżurów.

Dz.Urz.MG.2008.1.24 | zarządzenie z dnia 27 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb zlecania zadań publicznych w zakresie obronności państwa organizacjom pozarządowym.

Dz.Urz.MON.2008.21.266 | decyzja z dnia 27 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej".

Dz.Urz.MON.2008.21.265 | zarządzenie z dnia 27 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 224/07.

Dz.Urz.ULC.2008.13.206 | komunikat z dnia 27 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 331/06.

Dz.Urz.ULC.2008.13.207 | komunikat z dnia 27 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 377/07.

Dz.Urz.ULC.2008.13.205 | komunikat z dnia 27 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej.

Dz.Urz.GUS.2008.10.54 | zarządzenie z dnia 27 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2007 r.

Dz.Urz.NBP.2008.19.23 | obwieszczenie z dnia 24 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2008.12.80 | zarządzenie z dnia 24 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie działania poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2008.18.105 | decyzja z dnia 24 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPS.2008.5.26 | zarządzenie z dnia 24 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.194 | decyzja z dnia 24 października 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie naukowego zespołu doradczego przy dyrektorze generalnym Lasów Państwowych.

B.I.LP.2008.11.88 | zarządzenie z dnia 23 października 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.180 | decyzja z dnia 23 października 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.182 | decyzja z dnia 23 października 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.179 | decyzja z dnia 23 października 2008 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Republice Tanzanii.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.181 | decyzja z dnia 23 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie nie udzielania nagród pieniężnych i rzeczowych żołnierzom zawodowym w określonych sytuacjach.

Dz.Urz.MON.2008.20.263 | decyzja z dnia 23 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Maklerzy papierów wartościowych, którzy złożyli egzamin uzupełniający.

Dz.Urz.KNF.2008.6.25 | komunikat z dnia 22 października 2008 r. | Akt indywidualny

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.5.165 | zarządzenie z dnia 22 października 2008 r. | Akt utracił moc

Wpisy na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2008.6.24 | komunikat z dnia 22 października 2008 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie listy audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2008.12.182 | obwieszczenie z dnia 21 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.21.276 | porozumienie z dnia 21 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do Spraw Negocjacji Umowy Offsetowej.

Dz.Urz.MG.2008.1.22 | zarządzenie z dnia 21 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wzorów wniosków o udostępnienie informacji finansowych.

Dz.Urz.CBA.2008.3.39 | decyzja z dnia 21 października 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wzorów wniosków o udostępnienie informacji finansowych.

Dz.Urz.CBA.2008.3.39 | decyzja z dnia 21 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 204/06.

Dz.Urz.ULC.2008.13.203 | komunikat z dnia 21 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 208/07.

Dz.Urz.ULC.2008.13.202 | komunikat z dnia 21 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 402/07.

Dz.Urz.ULC.2008.13.204 | komunikat z dnia 21 października 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 499/07.

Dz.Urz.ULC.2008.13.201 | komunikat z dnia 21 października 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.73 | decyzja z dnia 20 października 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Dz.Urz.MKiDN.2008.7.74 | decyzja z dnia 20 października 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu zadaniowego ds. analizy rynku drewna i wyrobów z drewna.

B.I.LP.2008.11.87 | zarządzenie z dnia 20 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2008.14.94 | decyzja z dnia 20 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.29 | zarządzenie z dnia 17 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.11.81 | zarządzenie z dnia 17 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.20.260 | zarządzenie z dnia 17 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogólne warunki transakcji walutowych typu swap.

Dz.Urz.NBP.2008.17.21 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt utracił moc