Ustalenie przeciętnej miesięcznej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1991.2.20

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1991 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 lutego 1991 r.
w sprawie ustalania przeciętnej miesięcznej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy

W związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie zasad ustalania przeciętnej miesięcznej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy (Dz. U. Nr 90, poz. 531) Główny Urząd Statystyczny informuje, że przez użyte w powołanym rozporządzeniu określenie "przeciętna miesięczna liczba zatrudnionych w roku poprzednim, ustalona według zasad określonych przez Główny Urząd Statystyczny" należy rozumieć - jako równorzędną - liczbę zatrudnionych, obliczoną według metodologii:
- określonej w Zeszycie Metodycznym GUS nr 64 pt. "Zasady metodyczne statystyki pracy, wynagrodzeń i świadczeń społecznych",

lub

- uproszczonej, określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie ograniczenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie czasu pracy robotników grupy wytwórczej oraz uproszczonego sposobu obliczania przeciętnego zatrudnienia (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 62).