Departmental acts

Wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MF.2013.4 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Wymagania EUROCONTROL dotyczące europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego.

Dz.Urz.ULC.2013.32 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1166/12.

Dz.Urz.ULC.2013.34 | komunikat z dnia 19 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1266/11.

Dz.Urz.ULC.2013.36 | komunikat z dnia 19 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 366/12.

Dz.Urz.ULC.2013.35 | komunikat z dnia 19 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 835/11.

Dz.Urz.ULC.2013.33 | komunikat z dnia 19 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2013.120 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2013.1 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Dz.Urz.MZ.2013.8 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Generacja Przyszłości".

Dz.Urz.MNiSW.2013.10 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Generacja Przyszłości".

Dz.Urz.MNiSW.2013.10 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Generacja Przyszłości".

Dz.Urz.MNiSW.2013.10 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.6 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2013 r. | Akt nienormatywny

Zdarzenie lotnicze Nr 900/10.

Dz.Urz.ULC.2013.31 | komunikat z dnia 18 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.22 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2013.32 | postanowienie z dnia 15 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wdrożenie do eksploatacji użytkowej sieciowego systemu ewidencji wojskowej "SEW on-line".

Dz.Urz.MON.2013.50 | decyzja z dnia 15 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Wdrożenie do eksploatacji użytkowej sieciowego systemu ewidencji wojskowej "SEW on-line".

Dz.Urz.MON.2013.50 | decyzja z dnia 15 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej.

Dz.Urz.MSZ.2013.3 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.3 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.49 | decyzja z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Dz.Urz.MEN.2013.5 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2013.6 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2013.3 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2013.118 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2013.118 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2013.118 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2013.28 | decyzja z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2013.119 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.26 | upoważnienie z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.27 | upoważnienie z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona 3. Regionalnej Bazie Logistycznej.

Dz.Urz.MON.2013.44 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Dz.Urz.MSiT.2013.4 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2013 r. z siedzibą w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MS.2013.117 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu opiniodawczo - doradczego pod nazwą "Forum Partnerów Sieci".

Dz.Urz.MC.2013.6 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt obowiązujący

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy.

Dz.Urz.MON.2013.39 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Rozszerzenie zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.24 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Rozszerzenie zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.24 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie innych form utrzymywania rezerwy płynnej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Dz.Urz.KNF.2013.9 | uchwała z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Święta 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka.

Dz.Urz.MON.2013.35 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 1. Dywizjonu Lotniczego Ziemi Łęczyckiej.

Dz.Urz.MON.2013.37 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2013.30 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej dywizjonu Okrętów Wsparcia.

Dz.Urz.MON.2013.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Muzeum Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2013.46 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 33. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2013.29 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie.

Dz.Urz.MON.2013.41 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.

Dz.Urz.MON.2013.38 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gdańsku.

Dz.Urz.MON.2013.33 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.MON.2013.34 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku.

Dz.Urz.MON.2013.40 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2013.47 | decyzja z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt indywidualny