Departmental acts

Świadczenie pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.19 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Świadczenie pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.19 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Świadczenie pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.19 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Chorób Serca.

Dz.Urz.MZ.2015.26 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej.

Dz.Urz.GUS.2015.26 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2015.21 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2015.42 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2015.42 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2015.173 | decyzja z dnia 18 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.174 | decyzja z dnia 18 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.24 | komunikat z dnia 17 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.25 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie instrukcji techniczno-biurowej w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników.

Dz.Urz.PKRUS.2015.21 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie instrukcji techniczno-biurowej w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników.

Dz.Urz.PKRUS.2015.21 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2015.20 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2015.20 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2015.20 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu.

Dz.Urz.MF.2015.43 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Wielkie Lniska.

Dz.Urz.ULC.2015.34 | ogłoszenie z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2015.37 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich.

Dz.Urz.MNiSW.2015.37 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie flagi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2015.171 | decyzja z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GIOŚ.2015.6 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2015.42 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2015.170 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Puławach.

Dz.Urz.MS.2015.171 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2015.20 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2015.163 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2015.163 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2015.7.109 | decyzja z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.165 | decyzja z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Działalność metrologiczna w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.161 | decyzja z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dz.Urz.MC.2015.40 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dz.Urz.MC.2015.40 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sokołowie Podlaskim.

Dz.Urz.MRiRW.2015.10 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sokołowie Podlaskim.

Dz.Urz.MRiRW.2015.10 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Dz.Urz.MEN.2015.26 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.30 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2015.19 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.168 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.168 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.167 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2015.24 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Wydziałowi Żandarmerii Wojskowej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2015.158 | decyzja z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. Złomowania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2015.18 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania komisji likwidacyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2015.16 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie specjalnych zapasów żywności.

Dz.Urz.KGPSP.2015.10 | rozkaz z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2015.159 | decyzja z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2015.160 | decyzja z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.23 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.27 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wymagania EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych.

Dz.Urz.ULC.2015.33 | ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2015.36 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Opłaty lotniskowe na lotnisku Mielec.

Dz.Urz.ULC.2015.31 | ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Mielec.

Dz.Urz.ULC.2015.31 | ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący