Zmiana zarządzenia w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2016.114

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 126
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 16 grudnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 90 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 października 2014 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 111 oraz z 2015 r. poz. 79) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) służba dyżurna ośrodka szkolenia SG - kierownika zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie, służbę dyżurną operacyjną Warmińsko-Mazurskiego OSG wykonującą zadania określone w niniejszym zarządzeniu na rzecz Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, kierownika zmiany służby ochrony - oficera dyżurnego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu;",

b)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) informacja SWK - informację przesyłaną przez służby wchodzące w skład systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej przy wykorzystaniu CBD SG SWK oznaczoną kodem 105, 108, 301, 303, 304, 401, 402 i 404;";

2)
w § 5:
a)
w ust. 1 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) kierownik sekcji służby dyżurnej operacyjnej, ",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W trakcie pełnienia służby dyżurny operacyjny albo kierownik zmiany podlega bezpośrednio właściwemu kierownikowi jednostki organizacyjnej.";

3)
w § 10 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) kierownika zmiany;

4) pomocnika kierownika zmiany.";

4)
w § 12 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) dyżurnemu operacyjnemu dywizjonu, dyżurnemu operacyjnemu PSG lub kierownikowi zmiany - odprawę do służby i po służbie.";

5)
w § 13 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) utrzymywanie całodobowo łączności ze służbami dyżurnymi operacyjnymi OSG, służbami dyżurnymi ośrodków szkolenia SG, służbami dyżurnymi ośrodków SG oraz jednostkami współdziałającymi, a zwłaszcza służbą dyżurną Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jednocześnie zapewniającą obsługę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, służbami dyżurnymi: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.