Blokowanie wydatków budżetowych w 2016 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2016 r.

DECYZJA Nr 337/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2016 r.

Departament Budżetowy

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) ustala się, co następuje:

§  1. 
Blokuje się wydatki budżetowe, o których mowa w załączniku do decyzji.
§  2. 
Blokada obowiązuje do końca roku budżetowego.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ParagrafWyszczególnienieBlokowana kwota wydatków

(w zł)

OGÓŁEM CZĘŚĆ 2941 190 303
Dział 750 Administracja publiczna14 580 533
Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej13 156 303
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy7 180 000
4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń308 051
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy450 000
4270Zakup usług remontowych3 355 000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1 849 500
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych13 752
Rozdział 75057 Placówki zagraniczne1 424 230
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy1 180 000
4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń20 000
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy73 000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych151 230
Dział 752 Obrona narodowa14 254 174
75201 Wojska Lądowe547 048
4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń547 048
75202 Siły Powietrzne238 654
4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń238 654
75203 Marynarka Wojenna120 796
4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń120 796
Rozdział 75204 Centralne wsparcie10 755 000
4300Zakup usług pozostałych449 000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych2 782 000
6160Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE953 000
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych6 571 000
Rozdział 75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego2 289 500
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych2 289 500
Rozdział 75219 Wojska Specjalne47 439
4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń47 439
75220 Zabezpieczenie wojsk230 102
4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń230 102
75295 Pozostała działalność25 635
4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń25 635
Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne123 090
Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego123 090
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych113 300
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych9 790
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości1 208 968
Rozdział 75503 Sądy wojskowe1 208 968
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych217 755
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy325 820
4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń10 792
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego652 371
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2 230
Dział 803 Szkolnictwo wyższe6 255 460
Rozdział 80302 Uczelnie wojskowe6 255 460
3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń5 000
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych6 250 460
Dział 851 Ochrona zdrowia1 444 078
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego141 161
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne141 161
Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne727 517
4320Staże i specjalizacje medyczne727 517
Rozdział 85195 Pozostała działalność575 400
4290Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego80 000
4300Zakup usług pozostałych495 400
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego3 324 000
Rozdział 92118 Muzea3 324 000
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych3 324 000