Pytania i odpowiedzi

Jak wykazać usługę transportu towaru ze Szwajcarii do Polski na rzecz polskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w serwerowni obowiązkowy jest system sygnalizacji pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy możliwe jest łączenie urlopu rodzicielskiego z urlopem ojcowskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy odpompowanie wody z jeziora na teren pobliskiego lasu wymaga uzgodnienia formalnego z Wodami Polskimi lub innym organem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy można wymienić nasadzenia zastępcze, które uschły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy hipoteka zostanie przejęta na rzecz gminy razem z nieruchomością objętą wywłaszczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wywóz odpadów o kodzie 07 02 13 za granicę wymaga zgłoszenia do GIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej kategorii zagrożenia ludzi należy kwalifikować "zerówkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy firma instalująca fotowoltaikę powinna prowadzić dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Na jakich zasadach można doliczyć nauczycielowi do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ jest związany wskazaniem podstawy prawnej zawartej w interwencji osoby skarżącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy akta osobowe prowadzone w postaci papierowej mogą mieć odwzorowanie obiegu dokumentu w systemie elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zwierzęta padłe i ubite z konieczności podlegają przepisom ustawy o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Za jakie okresy zatrudnienia dyrektor szkoły powinien wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownica po przejściu na emeryturę może prowadzić księgowość w kasie zapomogowo – pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

W jakiej wysokości pracownica powinna otrzymać wynagrodzenie zasadnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika niepełnoetatowego, jeśli korzystał on dawnym miesiącu z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przedmioty najemcy objęte ustawowym zastawem na rzeczach najemcy wchodzą w skład masy upadłościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy wykorzystanie trocin jako sorbentu jest odzyskiem odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy można umorzyć zawieszone postępowanie, na wniosek strony, z uwagi na jego bezprzedmiotowość?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy od zakupu kampera można odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można uznać, iż urlop wypoczynkowy trwał nieprzerwanie 14 kolejnych dni kalendarzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki powinien być termin rozwiązania umowy z nauczycielem, który nabył prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy zawrzeć aneks do umowy o pracę, zmieniający miejsce wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie okresy pracy w gospodarstwie rolnym można zaliczyć do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy urlop uzupełniający należy wyliczyć w odniesieniu do danego roku szkolnego, czy kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję do zasiłku stałego z powodu nabycia prawa do dodatku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy powierzenie nauczycielowi obowiązków dyrektora powinno nastąpić na podstawie zarządzenia burmistrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy organ prowadzący ma obowiązek zatrudnić nauczyciela wspomagającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Według jakiego kryterium gmina powinna wypłacać środki dla placówek niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy kanał rewizyjny można uznać za kondygnację?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Kiedy powinna zostać wypłacona nagroda jubileuszowa nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Kto przeprowadza próbę szczelności zbiorników bezodpływowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy darowizny można ujmować w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak można zmieniać przydział godzin nauczyciela, zachowując jego pełne pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne