Nowość Czy zwiększenie zdolności przetwarzania instalacji wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie zakładu eksploatowana jest instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych (przetwarzanie fizyczne i chemiczne). Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś. instalacja jest kwalifikowana do tzw. I-szej grupy, tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (patrz: § 2 ust. 1 pkt 41 r.p.z.o.ś.). Przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji wydana była decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Zdolność przetwarzania instalacji przekracza 10 ton odpadów na dobę, zatem eksploatacja odbywa się na podstawie pozwolenia zintegrowanego. Aktualnie planowane jest zwiększenie ilości przetwarzanych w instalacji odpadów (konieczna będzie m.in. zmiana pozwolenia zintegrowanego). Zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów nie będzie wymagało przeprowadzenia żadnych prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych itp. Rzeczywiste możliwości instalacji i zakładu umożliwiają przetworzenie większych ilości odpadów, niż te, które są określone w obowiązujących decyzjach i dopuszczone do przetwarzania.

Czy zwiększenie zdolności przetwarzania instalacji wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Jeżeli tak, to czy planowane działanie będzie stanowiło przedsięwzięcie mogące potencjalnie czy zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

Wg którego z punktów r.p.z.o.ś. należy zakwalifikować takie przedsięwzięcie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX