Questions and answers

Według jakich zasad ustalić proporcję odliczeń VAT, jeśli spółka udzieliła w ciągu roku trzech pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy faktury i noty uznaniowe dokumentujące przyznane premie pieniężne powinny zmniejszać sprzedaż czy być ujmowane jako koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy faktury i paragony dokumentujące zakup towarów i usług za granicą należy w księgować w kwotach netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy firma ma obowiązek fakturowania usług portowych na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jeśli będę wpłacał dowolną sumę na spłatę długu to firma windykacja może skierować sprawę do sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy można jednorazowo zamortyzować zestaw komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy osobie prowadzącej pozarolniczą działalność przysługuje świadczenie przedemerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy po inwentaryzacji kontrolnej można obciążyć pracowników za niedobór zawiniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pożyczka udzielona spółce stanowi zmianę umowy spółki i podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownik może nie zgłaszać zdarzenia jako wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy stare Dzienniki Ustaw można traktować jak makulaturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy urlop bezpłatny należy zaliczyć do okresu uprawniającego do nabycia nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy w aneksie do umowy o pracę można zawrzeć powód zmiany warunków umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zakupiona druga kabina może być odrębnym środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy zapłatę za wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu należy kwalifikować jako wydatek inwestycyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy zatrudnienie cudzoziemca wymaga każdorazowej zgody szefa służby cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Do kiedy pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaką wartość początkową będzie miało to przyłącze w naszych księgach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak fizycznie przeprowadzić likwidacje wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak należy ująć w księgach warranty w momencie emisji oraz w momencie konwersji na akcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak należy wykazać w bilansie koszty usług obcych dla kilku niezakończonych budów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować błędne dane kontrahenta zawarte w rejestrach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć czynsz otrzymany z góry za okres 8 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę od najemcy za poniesione nakłady na remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem niezdolnym do pracy, który zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć zakup gazu do samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jaki sposób obcokrajowiec powinien rozliczyć dochody z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych osiągniętych w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć się ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić różnice kursowe przy transakcjach wpłaty pieniędzy na konto walutowe oraz przy sprzedaży walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy dokument wystawiony przez bank w formie elektronicznej, bez podpisu może stanowić dowód księgowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy mogę uniknąć pewnych podpisów na dokumentach, aby ograniczyć ich obieg w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy można dwukrotnie wystąpić o wydanie decyzji wz w takim samym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy przy przekazaniu klientom kalendarzy z logo firmy należy naliczyć VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy syn jako jedyny spadkobierca powinien otrzymać odprawę pieniężną, która przysługiwałaby zmarłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wartość początkową nieruchomości można oszacować na podstawie aktualnej wyceny rzeczoznawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy wyposażenie osoby fizycznej przekształcającej się w sp. z o.o. ujmuje się w bilansie otwarcia spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Nieaktualne

Czy za okresy pobytu w szpitalu wypłacić pracownikowi 80% czy 70% podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Do jakiej kategorii aktywów należy zakwalifikować prawo majątkowe w postaci programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Ile wynosi dodatek szkoleniowy opiekuna praktyk zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować udokumentowany paragonem zakup towaru od kontrahenta z kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak należy księgować wyciąg bankowy przesyłany spółce raz w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę sprzedaży, kiedy usługi były świadczone w poprzednich miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Aktualne

Jak należy wykazać w księgach budynki i grunt na dzień 31 grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć niezamortyzowaną inwestycję w obcym środku trwałym po wykupieniu przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej wartości niematerialne i prawne zakupione z inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ująć w PIT-11 zwrot nienależnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne