Czy jeśli gmina określi, że na danym terenie nie można zlokalizować instalacji, to starosta może ponownie wydać decyzję odmowną i nie zezwolić na wyłączenie z produkcji rolnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na gruntach stanowiących użytek RIIIa. Dany teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w obszarze R- tereny rolne. Tereny te zgodnie z mpzp przeznacza się pod produkcję roślinną i zwierzęcą. W związku z powyższym w toku postępowania starosta wydał decyzję odmowną tj. nie zezwolił na wyłączenie z produkcji rolnej. Inwestor odwołał się od decyzji powołując się na art. 46 ustawy z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych: "1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej "planem miejscowym", nie może ustanawiać zakazów [...] 2. Jeżeli lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej nie jest umieszczona w planie miejscowym, dopuszcza się jej lokalizowanie, jeżeli nie jest to sprzeczne z określonym w planie przeznaczeniem terenu ani nie narusza ustanowionych w planie zakazów lub ograniczeń. [...]". Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało ją do ponownego rozpatrzenia. W mpzp znajduje się zapis zgodnie, z którym "ustala się zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej poza terenami pełniącymi funkcję podstawową - tereny telekomunikacyjne symbol T". Dany teren zgodnie z wypisem i wyrysem z mpzp leży na terenach rolnych R.

Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 46 ww. ustawy, skoro zgodnie z zapisem w mpzp jest zakaz lokalizowania stacji poza wyznaczonym terenem?

Czy starosta możne zwrócić się do gminy, z zapytaniem czy wnioskowany teren dopuszcza "budowę stacji bazowej telefonii komórkowej"?

Czy jeśli gmina określi, że na danym terenie nie można zlokalizować tej instalacji, to starosta może ponownie wydać decyzję odmowną i nie zezwolić na wyłączenie z produkcji rolnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX