Questions and answers

Czy wydatki na paliwo do wynajmowanej koparki można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy z tytułu ubezpieczeń podatnik powinien wystawiać faktury VAT ze stawką ZW, czy rachunki za usługi sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaką opłatę skarbową należy pobrać za wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego i wydanie nowego w jednej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usługi usuwania dzikich wysypisk?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie są zasady rozliczania podróży służbowej kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywiera oświadczenie pracownika o wspólnym opodatkowaniu wraz z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak należy ująć w PKPiR różnice kursowe między wartością faktury a jej zapłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy wykazać zrealizowane w I kwartale 2013 r. wydatki niewygasające 2012 r. w sprawozdaniu Rb-28S?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu przysługujący pracownikowi, który ukończył studia wyższe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej zapłatę kaucji w celu zabezpieczenia roszczeń z tytuł€ wyrządzonych szkód?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak wprowadzić w księgi rachunkowe nadpłatę składek na fundusz pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do utworzenia stałego przedstawicielstwa pracowniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Kiedy premię uznaniową należy wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na jakich zasadach odsetki od pożyczki podlegają wyłączeniu z opodatkowania z tytułu tzw. niedostatecznej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć kwotę zwróconą do ZUS w związku z przekroczeniem limitu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować amortyzację w przypadku otrzymania faktury korygujęcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy farmę fotowoltaiczną można potraktować jako infrastrukturę techniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości odnośnie dróg znajdujących się w jej władaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić pracownikowi osobno dla każdej maszyny w wymiarze 8 godzin dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy montaż sytemu WiFi w autobusie szynowym jest wydatkiem inwestycyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

Czy można odliczać VAT wynikający z faktur dokumentujących zakup paliwa do koparko-spycharki i do spycharki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można wykazać przyjęcie odpadu pod innym kodem niż błędnie przydzielony przez poprzedniego posiadacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy należy tworzyć szczegółowe programy szkoleń okresowych bhp, na każde stanowisko w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy nauczyciel mający przyznanie 16 godz. matematyki może mieć przydzielone 2 godziny rewalidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy od dodatkowych atrakcji związanych z jubileuszem firmy i cateringu spółka może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy odkupione nakłady, poczynione przez innego najemcę na cudzy lokal, można amortyzować jako inwestycję w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy od zasądzonych skapitalizowanych odsetek jst powinna naliczać na koniec każdego kwartału odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy okresowy dodatek do wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy podatnik, który otrzymał rachunek z Niemiec na prowizję za wniosek o zwrot VAT, powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozlicza na gruncie VAT działalność komisową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy po zamknięciu składowiska odpadów należy sporządzać zbiorcze zestawienie danych o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może ponownie zatrudnić wcześniej zwolnionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownicy budowlani, wykonujący pracę poza siedzibą pracodawcy przebywają w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przekazanie prezentu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki związane ze stworzeniem siłowni dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w decyzji o odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej należy zamieścić konkretne kwoty odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki z siedzibą w ZEA jest w Polsce wolne od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup obiadu ze środków pracodawcy w czasie delegacji będzie stanowił przychód dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z ZFŚS można wypłacać świadczenia pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jaka powierzchnia użytkowa podłogi w klasach dydaktycznych przypada na 1 ucznia w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaką umowę zawrzeć z nauczycielami pracującymi w szkole w ramach rządowego programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie powinien posiadać kwalifikacje pracownik zatrudniony na stanowisku konserwator maszyn i urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie są nowe zasady korekty kosztów w razie przekroczenia terminu płatności za fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są zasady dotyczące ustalania liczby działaczy związkowych objętych ochroną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jaki limit obowiązuje przedsiębiorców w zakresie transakcji gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować przekazane klientom gadżety w cenie pomiędzy 10 a 100 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć dodatek przysługujący pracownikowi w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo uwzględniać premię uznaniową w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie VAT najem powierzchni reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy uregulować czas pracy nowozatrudnionego pracownika w dniu 2 maja 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne