Questions and answers

Czy środki trwałe spółki cywilnej mogą być wynajmowane członkowi rodziny jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić miejsce opodatkowania dochodów osoby fizycznej posiadającej podwójne obywatelstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat od momentu nabycia spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy zmienić umowy z pracownikami niepedagogicznymi po wprowadzeniu nowego regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy zmienić decyzję w sprawie zasiłku stałego po przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy czas przejazdu z jednej siedziby do drugiej jest czasem pracy pracownika wchodzącym do limitu dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak skonstruować zapis dotyczący premii uznaniowej, aby nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej może zostać pomniejszany za okresy nieobecności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku samofakturowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy ma miejsce moment wykonania usługi przy refakturowaniu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można zobowiązać zarządcę drogi do wykonania pomiarów hałasu wewnątrz budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w wyniku przekazania zniszczonych towarów do utylizacji, powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT potrącenie wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji można nałożyć obowiązek odtworzenia koryta cieku na właściciela obiektu stawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wnioskodawca może uzyskać pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych do polewania placów manewrowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Na jakiej podstawie powiat może dofinansować działania straży powołanej przez okręg PZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Co należy zrobić po wykonaniu rekultywacji terenów górniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji starosta może zezwolić na wyłączenie gruntów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy starosta może wydać decyzję o likwidacji urządzenia wodnego, jeśli jest to rów, który nie widnieje w ewidencji gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy do dochodu rodziny, w której mąż pobiera zasiłek stały należy wliczyć zasiłek okresowy żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób należny rozliczyć przychód ze sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak w PKPiR ująć koszty z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy jest możliwość odliczenia straty w przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie kary grożą podatnikowi VAT za nie wykazanie w deklaracji VAT przychodów z tytułu prywatnego najmu w stawce "ZW."?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej sytuacji można zastosować "ulgę na złe długi"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka polska, która dla kontrahenta z Niemiec zakupuje towary na terenie Niemiec, powinna rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy nieodpłatne użyczenie palet kontrahentom wywołuje skutki podatkowe w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak udokumentować pobyt w pokoju gościnnym - fakturą czy notą obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy prowizja wypłacana firmie zajmującej się odzyskiwaniem podatku od wartości dodanej stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Z jaką stawką należy refakturować na pracowników nabyte paliwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT przekazanie członkowi rodziny gruntu nabytego wcześniej bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie konsekwencje powoduje sprzedaż lub przekazanie wykorzystywanej w działalności nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować nabycie od podatnika z Niemiec programu antywirusowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę dokumentującą nabycie usługi od słowackiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zwrot podatku oraz ulga rodzinna jest dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać inwentaryzacja produkcji w toku w firmie deweloperskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za wynajem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy pracownikowi można zlecić domowy dyżur telefoniczny w godzinach 16.00 - 20.00?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy po przyznaniu świadczenia z ZFŚS można je zmienić jeszcze przed wypłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie kurs zastosować do przeliczania usług spedycyjnych fakturowanych przed lub po wykonaniu usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wiadukt jest urządzeniem przesyłowym, dla funkcjonowania którego drzewa stanowią zagrożenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT od zakupów dokonywanych w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy darowizna pieniężna powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować zaolejoną wodę z kondensatu sprężarkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne