Questions and answers

Jak prawidłowo obliczyć czas pracy radcy prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych zakładu budżetowego obciążenie wykonawcy karą umowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT i kiedy wykazać refakturę w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem spółki jawnej do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy certyfikat rezydencji zwalnia cudzoziemca z zapłaty podatku w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W deklaracji VAT za jaki okres powinna być wykazana WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak uczelnia powinna postępować z odpadami mebli drewnianych lub mebli z płyt paździerzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy od 24 grudnia 2015 r. decyzja środowiskowa jest wymagana do wszystkich zezwoleń na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy amortyzacja samochodu przekazanego przedstawicielowi handlowemu jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy diety i noclegi wypłacane pracownikowi powodują powstanie u niego przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy były pracodawca ma obowiązek poświadczania odbycia praktyki zawodowej przez byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy od stacji transformatorowej spółka musi płacić podatek od budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować części wspólne nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy darowizna dokonana na rzecz szkoły podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dotacje i pokryte nimi koszty powinny być ujmowane w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wspólnikiem spółki komandytowej może być osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy firma ma dowolność w prowadzeniu PKPiR i może wybrać metodę kasową lub memoriałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami mogą być posiadaczami odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jakie podmioty powinny być wskazane w karcie przekazania odpadów w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy firma może przekazywać odpady - typu zużyte tonery, kartridże - do sklepu zbierającego takie odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy kierowcy odwożącego samochód do serwisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczać odcinki krajowe przy podróży zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dzień wolny z tytułu pracy w sobotę i niedzielę można zaplanować przed pracą w takim dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w decyzji koncesyjnej obowiązkowe jest podanie limitu wydobycia rocznego piasku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Król Lidia | Aktualne

Czy można przenieść prawa i obowiązki ciążące na wytwórcy odpadów na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy koszty poniesione w związku z podróżą służbową osoby współpracującej można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku przekazania wynagrodzeń do depozytu sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zaprezentowanie przez wykonawcę innego folderu tego samego produktu, można uznać za niedozwoloną zmianę oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik, który obok innych obowiązków ma wpisane prowadzenie samochodu, musi przejść badanie psychologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak OPS może wyegzekwować nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nowy pracodawca może rozwiązać umowę na podstawie wypowiedzenia przygotowanego przez poprzednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy premia uznaniowa stanowi składnik wynagrodzenia uwzględniany w podstawie ekwiwalentu i wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy rada gminy może swobodnie zmieniać wysokość dodatku motywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może być organizatorem szkoleń z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak naliczyć kwotę odpłatności za DPS po uprawomocnieniu się decyzji o jej zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek realizacji postanowienia sądu o umieszczeniu osoby w szpitalu psychiatrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak opodatkować przychody z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonych przez spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy moment uzyskania zapłaty wpływa na możliwość rozliczenia różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zakup od przedsiębiorstwa brytyjskiego encyklopedii książkowej należy opodatkować podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy osoba fizyczna, która zamierza wnieść aport do spółki cywilnej powinna wystawić z tego tytułu fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej na cele przeciwpożarowe, z ujęcia wody na terenie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób powinien być udokumentowany zakupu trawy na targowisku od osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy kierownik sam może podjąć decyzję o likwidacji środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak zaksięgować w muzeum przekazane do używania eksponaty nieujawnione w inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jakie formalności należy spełnić, żeby zlikwidować stary wał przeciwpowodziowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ podatkowy, gdy nie zgadza się z korektami podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne