Questions and answers

Czy komisja rewizyjna może wypowiedzieć się w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy kuchnie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych są pomieszczeniami na stały pobyt ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy można ukarać pracownika karą porządkową za oszukanie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy na stanowisku asystentki stomatologicznej mogę zatrudnić higienistkę stomatologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy nowe uprawnienia budowlane anulują te uzyskane wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy obywatel Niemiec rozliczający się w Polsce ryczałtem musi złożyć informację IFT-1R?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pakiet medyczny w całości (medycyna pracy + pozostałe świadczenia) będzie dla spółki z o.o. kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnikowi grozi kara z używanie kasy fiskalnej z błędnie wprowadzonym NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik w 2017 r. powinien na fakturze wykazać najem z refakturą opłat za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracownik OPS powinien posiadać pisemne upoważnienie do przeprowadzania wywiadów z dłużnikiem alimentacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy przedzielona czasem wolnym dodatkowa praca w dniu wolnym rozliczania być powinna jako praca w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przy takich zapisach dachy płaskie na wiatach będą spełniały warunki planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy przy wycenie wartości wyrobów gotowych uwzględnia się wysokość kosztów robocizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od szkolenia, w którym udział brał przewodniczący rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Matusiakiewicz Łukasz | Aktualne

Czy spółka z o.o. może wymienić u udziałowca środki pieniężne w euro znajdujące się w kasie walutowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy SP ZOZ może uzyskać od jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości w formie darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy SP ZOZ utworzony przez powiat jest zakładem administracyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy starosta ma prawo wydać jednocześnie pozwolenie na rozbiórkę i pozwolenie na rozbudowę obiektu w tym samym kształcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy SZO jest świadczeniem nienależnie pobranym po śmierci osoby, nad którą sprawowana była opieka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy transakcje między różnymi spółkami wspólnika powinny być rozliczane na poziomie tych spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy upoważnienie do odbioru wyników badań może być stałe (nieograniczone czasowo)?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Budzowska Jolanta | Aktualne

Czy wartość bonu towarowego jest dochodem uzyskanym na gruncie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy w decyzji o warunkach zabudowy należy wyznaczyć strefę z zakazem zabudowy pod linią wysokiego napięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy właściciel może puścić wolno psa w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w pliku JPK na dokumencie wewnętrznym od nieodpłatnego przekazania musi być podany nabywca i NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wydatek na polisy prywatne dla pracowników będzie stanowił koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy wykonanie ścianki wspinaczkowej na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych DN 110 na rury PE, wymaga dokonania zgłoszenia budowy wraz z załączeniem projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy wymiana wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym podlega 8% stawce VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie członka rady nadzorczej z tytułu dodatkowo zawartej umowy zlecenia jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy w związku ze zmianami przedsiębiorca musi prowadzić ewidencje czasu pracy dla każdego klienta osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę wykonawcy, który w kosztorysie ofertowym część pozycji wycenił na 0 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Gdzie w spółdzielni mieszkaniowej odnieść umorzenie środka trwałego w części sfinansowanej pomocą publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jaką sprzedaż należy ująć w liczniku przy obliczeniu prewspółczynnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi transportowej na trasie Niemcy-Polska?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie dane należy wpisać w w pliku JPK w pozycji kontrahent oraz numer dokumentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje zawodowe musi mieć terapeuta zajęciowy w ZOL-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne