Questions and answers

Czy istnieje możliwość zaliczenia kompensaty wzajemnych należności do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy karnety dla pracowników na kręgielnię spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy komornik może zająć wspólny majątek, którym jest niepodzielony dom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy koszt najmu biura będzie mógł być zaksięgowany w koszty spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy koszt voucherów fryzjersko-kosmetycznych stanowi koszt uzyskania przychodu spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy magazyn chemiczny można przenieść na halę produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czym jest ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante i kiedy się je publikuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy można, w celu rozliczenia udziałowców nieprowadzących działalności gospodarczej, wystawiać faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można przyjąć do wartości początkowej środka trwałego całą wartość netto wynikającą z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można uznać, że ziemia z przesiewania nie będzie stanowiła odpadu, a będzie "ziemią ogrodową" ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa, które córka udzieliła ojcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy od wynagrodzenia z umowy zlecenia należy się tylko składka zdrowotna czy również ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy opłaty rezerwacyjne wpłacane na poczet przyszłej transakcji zakupu lokalu podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do nienaliczania kwoty wolnej na wniosek pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy przechowywanie zabezpieczenia na rachunku bankowym z oprocentowaniem 0,00% jest zgodne z p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy sam fakt rejestracji spółki komandytowej w KRS przesądza o prowadzeniu działalności gospodarczej przez tę spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółka jawna może prowadzić PKPiR, czy ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka prawidłowo ewidencjonuje koszty zapłaconych składek ZUS w podatkowej księdze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. powinna opodatkować przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Dąbrowska Dorota | Nieaktualne

Czy szkolenia zawodowe realizowane przez stowarzyszenia mogą być uznane za działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy usługa ochrony będzie zamówieniem udzielanym w celu wykonywania działalności sektorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy US może odmówić rejestracji spółce z siedzibą w Republice Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wnioskodawca może żądać uzupełnienia uzyskanej decyzji w zakresie zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny | Aktualne

Czy wnuczce można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy za opiekę nad babcią?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy w przypadku braku uregulowania wierzytelności można skorygować podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wykreślenie podatnika z CEIDG ma wpływ na jego status jako podatnika podatku VAT i wymaga złożenia VAT-Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wystarczy zwykła UPL-ka uprawniająca do wysyłki elektronicznej plików JPK-VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy za czas wakacyjny pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zamawiający może wykluczyć ponownie wykonawcę, którego wcześniej wykluczył w innym postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zamawiający może zmienić termin wykonania zamówienia, jeśli nie przewidział takiej możliwości w ogłoszeniu lub SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zespół oświaty może pobierać od pracowników składki na ubezpieczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zmiany umowy spółki z o.o. mogą zostać zgłoszone w trakcie jednej rejestracji w KRS-ie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować przy zakupie lokalu niemieszkalnego usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakiej wysokości odprawa przysługuje nauczycielce, która za porozumieniem stron przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony w oddziale przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy szczególne stanowią o milczącym załatwieniu sprawy i w jakich sprawach można je stosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma montaż maszyny na terenie Polski w polskim zakładzie produkcyjnym na zlecenie kontrahenta unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma rozliczenie najmu nieruchomości wspólnej przez małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki należy przyjąć kurs przeliczeniowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wpływ na plan kont spółki ma nowe rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi z tytułu umowy zawartej na okres trzech miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować oświetlenie uliczne gminne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo skorygować faktury zaliczkowe z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować korekty VAT za lata ubiegłe i za rok bieżący?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne